خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

بهره وری و تعالی سازمانی با بهسازی مهارتهای انسانی

مقاله بهره وری و تعالی سازمانی با بهسازی مهارتهای انسانی مدیران

چکیده مقاله:
موضوع پژوهش حاضر، بررسی رابطه مهارتهای انسانی مدیران و بهرهوری مدارس آنان از دیدگاه معلمان مقطع متوسطه منطقه صوفیان می باشد . اینپژوهش با توجه به هدف، کاربردی و از نظر ماهیت پژوهش از نوع توصیفی (پیمایشی- همبستگی) است. جامعه آماری شامل معلمان مقطع متوسطه منطقه صوفیان به تعداد ۸۶ نفر در سال تحصیلی ۹۲-۹۱ می باشد. برای انجام نمونه گیری، از شیوه نمونه گیری طبق های متناسب با حجم جامعه و به تعداد ۷۱ نفر استفاده گردید که از این میان ۴۰ نفر مرد و ۳۱ نفر زن انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از دو نوع پرسشنامه محقق ساخته با عنوانسنجش «مهارت های انسانی مدیران» و «بهره وری مدارس» استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل نتای حاصل از پرسش نامه از نرم افزارآماری (SPSS) در دو سطح توصیفی و استنباطی استفاده گردید. نتای حاصل از پژوهش حاضر بدین شرح می باشد: -بین مهارتهای انسانی مدیران و بهره وری مدارس آنان رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. -بین بهره وری مدیران زن و مرد تفاوت معنی دار وجود دارد.

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله