خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

تأثیربه روز بودن فناوری اطلاعات در چابکی سازمانی

اولين همايش ملي چالش هاي مديريت فناوري اطلاعات در سازمان ها و صنايع

تأثیربه روز بودن فناوری اطلاعات در چابکی سازمانی

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر به روز بودن فناوری اطلاعات بر چابکی سازمان در شرکت های مواد غذایی و لوازم خانگی در ایران انجام گرفت. این پژوهش در سطح سازمانی انجام گردید. بر این اساس ۱۰ شرکت بزرگ مواد غذایی و لوازم خانگی در شهر اصفهان به طور تصادفی به عنوان نمونه انتخاب گردید و پرسشنامه بین مدیران ارشد، مدیران میانی، مدیران عملیاتی و کارشناسان توزیع گردید. روایی محتوایی پرسشنامه از طریق مراجعه به کارشناسان و روایی سازه آن ها از طریق تحلیل عاملی تأیید گردید. ضریب الفای کرونباخ پرسشنامه ها، پایایی خوبی را نشان داد. نتایج تحقیق نشان داد، به روز بودن فناوری اطلاعات با چابکی سازمانی رابطه مثبت و معناداری دارد و می تواند چابکی سازمانی را پیش بینی کند. همچنین بخش دیگر نتایج نشان داد به روز بودن فناوری اطلاعات با چهار بعد پاسخگویی، سرعت، شایستگی و انعطاف پذیری چابکی رابطه مثبت و معناداری دارد و می تواند این ابعاد را پیش بینی کند. به صورتی که با افزایش یک واحد به روز بودن فناوری اطلاعات در سازمان، ۷۷۹/۰ واحد چابکی را افزایش دهد.

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله