خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

تاثیرارزشهای فرهنگی و رفتارهای اخلاقی برمدیریت

مقاله تاثیرارزشهای فرهنگی و رفتارهای اخلاقی برمدیریت سود درشرکت های پذیرفته شده دربورس تهران

اولين کنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مديريت،حسابداري و اقتصاد۱۳۹۵

چکیده مقاله:

هدف از این تحقیق بررسی تاثیر ارزش های فرهنگی و رفتارهای اخلاقی بر مدیریت سود در شکت های پذیرفته شده در بورس تهران بود. در این تحقیق حدود ۷۳ شرکت از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه ارزش های اخلاقی رست و کولبرگ و ارزش های فرهنگی هوفستد استفاده شد و برای مدریت سود از مدل ژاتو و همکاران بهره گفتیم. جهت آزمون فرضیههای تحقیق و بررسی تحلیل نتایج مدل از نرم افزار SPSS استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که ارزش های فرهنگی و رفتارهای اخلاقی تاثیر مثبت و معنی داری بر مدیریت سود دارد. همچنین یافته ها نشان می دهد که ارزش های فرهنگی تاثیر مثبت و معنی داری بر سطح غیر عادی هزینه های اختیاری، سطح غیر عادی هزینه های تولید و سطح غیر عادی جریان نقد عملیاتی دارد. ارزش های اخلاقی (رفتارهای اخلاقی) تاثیر مثبت بر سطح غیر عادی هزینه های اختیاری و هزینه های تولید دارد در حالیکه بر سطح غیر عادی جریان نقد عملیاتی تاثیر مثبتی مشاهده نشد

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله