خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

تاثیرتغییرات نرخ بهره نرخ سود تسهیلات بانکی

مقاله تاثیرتغییرات نرخ بهره نرخ سود تسهیلات بانکی برمتغیر سرمایه گذاری بخش خصوصی درایران طی سالهای ۱۳۶۰-۹۲

اولين کنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مديريت،حسابداري و اقتصاد۱۳۹۵

چکیده مقاله:

تقاضای سرمایه گذاری از یک سو نشان دهنده استانداردهای زندگی در بلندمدت است، و از سویی دیگر به دلیل ماهیت فرار بودن سرمایهگذاری، میتواند نماگری از تغییرات و نوسانات کوتاه مدت اقتصادی هر جامعه ای باشد. یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار بر میزان سرمایه گذاری و تقاضای آن، نرخ سود (بهره) بانکی است. بر این اساس پژوهش هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی تأثیر تغییرات نرخ بهره (نرخ سود) تسهیلات بانکی بر متغیر سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران طی سالهای ۹۲-۱۳۶۰ میباشد. بدین سان تحقیق از نوع توصیفی – تحلیلی است که با استفاده از مدلهای اقتصادسنجی و با استفاده از نرم افزار Eviews تلاش خواهد شد تا فرضیههای تحقیق را مورد بررسی قرار دهد. جامعه اماری در این تحقیق، کشور ایران میباشد. بازه زمانی این تحقیق ۳۲ ساله و از سال ۱۳۹۲- ۱۳۶۰ میباشد. افزایش نرخ بهره (سود) تسهیلات بانکی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی اثر منفی در مدل می گذارد. و اثر سطح عمومی قیمت ها بر سرمایه گذاری بخش خصوصی منفی میباشد. در دیگر تفسیر نتایج حاصل از برآورد مدل، اثر متغیر تولید ناخالص داخلی بدون نفت بر سرمایه گذاری بخش خصوصی نیز قابل توجه است. ضریب این متغیر در مدل مطابق با انتظارات نظری (مثبت) و همچنین این ضریب پس از متغیر اصلی مستقل نرخ واقعی بهره (سود) موزون تسهیلات بانکی، بالاترین اثر را بر روی سرمایه گذاری بخش خصوصی می گذارد

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله