خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

تاثیرجریان وجه نقدآزاداضافی و کیفیت حسابرسی

مقاله تاثیرجریان وجه نقدآزاداضافی و کیفیت حسابرسی برمدیریت سود

اولين کنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مديريت،حسابداري و اقتصاد۱۳۹۵

چکیده مقاله:

سرمایه گذاران و اعتباردهندگان تمایل دارند در شرکتهایی سرمایه گذاری نمایند که جریان نقد آزاد اضافی بالایی داشته باشد. زیرا یکی از ابزارهای ارزیابی قدرت بازپرداخت بدهی و تعیین انعطاف پذیری مالی شرکت ها، شاخص جریان نقد آزاد اضافی می باشد. لذا این پژوهش با هدف بررسی تأثیر جریان وجه نقد آزاد اضافی و کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود انجام گردید. به دخالت عمومی مدیریت در فرآیند تعیین سود در راستای دلخواد مدیریت را مدیریت سود گویند. پژوهشی برای یک دوره ۵ ساله از سال ۱۳۹۳-۱۳۸۹ انجام گردید. جامعه آماری شامل ۶۳۵ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده که از بین آنها تعداد ۱۲۷ شرکت بر اساس نمونه گیری حذفی انتخاب گردیدند. پژوهشی از نظر هدف کاربردی و از نظر ارتباط بین متغیرها از نوع همبستگی می باشد. نحود اجرای پژوهش توصیفی – پیمایشی و منطق اجرای پژوهشی استقرایی است و دادهای پژوهش کمی گذشته نگر است. جهت بررسی فرضیه ها از آزمون دوربین-واتسون، لیمر و هاسمن و رگرسیون پانل دیتا در نسخه ۷ نرم افزار Eviews استفادد گردید. نتایج پژوهش نشان داد جریان وجه نقد آزاد اضافی و کیفیت حسابرسی هر دو بر مدیریت سود تأثیر معناداری دارند. و نیز با آزمون فرضیه سوم مشخص است کیفیت حسابرسی بر رابطه بین جریان وجه نقد آزاد اضافی و مدیریت سود تأثیرگذار نیست. نتایج این پژوهشی جهت کمک به مدیران، سهامداران، سرمایه گذاران و سایر اشخاص ذینفع در شناسایی عوامل موثر بر مدیریت سود در شرکت موثر است

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله