خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

تاثیرساختارسازمانی برارائه کیفیت خدمات بهداشتی

مقاله تاثیرساختارسازمانی برارائه کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی به مراجعین بیمارستانها مطالعه موردی: بیمارستان طالقانی شهرستان ارومیه

اولين کنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مديريت،حسابداري و اقتصاد۱۳۹۵

چکیده مقاله:

هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی تأثیر ساختار سازمانی بر کیفیت ارائه خدمات در مرکز بهداشتی درمانی کلانشهر ارومیه در استان آذربایجان غربی می باشد. برای این منظور ساختار سازمانی بر اساس نظریه دفت در چهار بعد؛ ساختار تشکیلاتی مکانیکی، بسیار مکانیکی، ارگانیکی، بسیار ارگانیکی و کیفیت ارائه خدمات بهداشتی و درمانی بعنوان متغیر وابسته تحقیق در پنج بعد؛ قابلیت فیزیکی، قابلیت اطمینان، تضمین، پاسخگویی و همدلی بر اساس پرسشنامه سروکوال مورد ارزیابی قرار گرفت. در این راستا یک فرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعی تنظیم گردیده است. جامعه آماری تحقیق حاضر کارکنان مرکز درمانی و بهداشتی شهید طالقانی می باشد که تعداد کل کارکنان ۷۰۰ نفر است. که از بین آنها از طریق فرمول نمونه گیری کوکران ۳۸۵ نفر به عنوان حجم نمونه آماری برآورد و نمونه مورد بررسی قرار گرفته شده است. ابزار جمع آوری اطلاعات دو پرسشنامه، پرسشنامه ساختار تشکیلاتی، و پرسشنامه سروکوال زیت هامل و پاراسورامان است که هر دو پرسشنامه بصورت استاندارد بوده و پس از سنجش روایی و پایایی آنها در اختیار جامعه مورد بررسی قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده از پرسشنامه های جمع آوری شده از روشهای آماری توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار SPSS صورت گرفته است. در سطح آمار توصیفی از جداول فراوانی و میانگین و انحراف استاندارد متغیرها استفاده شده و برای آزمون فرضیه ها از آمار استنباطی تحلیل همبستگی و آزمون رگرسیون چندگانه استفاده شده است. و نتایج حاصل بیانگر آن است که ساختار سازمانی بر کیفیت ارائه خدمات بهداشتی و درمانی کلانشهر ارومیه از استان آذربایجان غربی تأثیر دارد

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله