خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

تاثیرفرسودگی شغلی بررفتارهای خرابکارانه دربین

مقاله تاثیرفرسودگی شغلی بررفتارهای خرابکارانه دربین پرستاران بیمارستانهای شهرایلام

اولين کنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مديريت،حسابداري و اقتصاد۱۳۹۵

چکیده مقاله:

تحقیق حاضر از نظر ماهیت و هدف، یک تحقیق کاربردی می باشد و بعنوان تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی به شمار میآید. جامعه آماری تحقیق، کلیه پرستاران بیمارستان های شهر ایلام می باشد و روش نمونه گیری تصادفی سادد رد استفاده قرار گرفته است. برای انتخاب حجم نمونه مناسب متناسب با نوع و هدف تحقیق، تعداد نمونه از جدول مورگان ۲۱۴ نفر تعیین شد. در این پژوهش از نرم افزارهای ۲۰۰۷ WORd و ۲۰۰۷ EXCel برای طراحی جداول و همچنین از نرم افزار SPSS20 برای آمار استنباطی استفاده شده است. نتایج نشان داد که فرسودگی شغلی بر انحراف سیاسی، انحراف تولید و تهاجم شخصی تاثیر معناداری دارد. همچنین نتایج نشان داد که با افزایش یا کاهش تعارض سازمانی، میزان انحراف مالی افزایش یا کاهش نمی یابد و بدون تاثیر است. پیشنهاد می شود میزان همبستگی در بین کارکنان و افزایش روحیه تعاون و همکاری جهت افزایش انسجام درونی به منظور جلوگیری از فرسودگی شغلی و پیشامدهای بعد از آن بالا برود

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله