خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

تاثیرفرهنگ سازمانی برشیوه های مدیریت عملکرد

مقاله تاثیرفرهنگ سازمانی برشیوه های مدیریت عملکرد درایران

اولين کنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مديريت،حسابداري واقتصاد۱۳۹۵

چکیده مقاله:

هدف از مطالعه : مدیریت عملکرد ارائه یک فرایند موفقیت پایدار سازمان از طریق بهبود قابلیت های افراد و تیم ها است عامل فرهنگ سازمانی به عنوان بستر و زمینه ی با اهمیت در مدیریت عملکرد است هدف از این مطالعه گسترش پایه دانش و آزمون تجربی رابطه بین مولفه های فرهنگ سازمان و شیوه های مدیریت عملکرد است. روش ذ ین مطالعه تحقیق اکتشافی برای بررسی تأثیر اولیه داده ها از طریق پرسشنامه از ۶۱ کارمند از کارمندان سازمانهای دولتی که از استانهای مختلف کشور در تعطیلات تابستانی به منطقه ی توریستی قلعه رودخان سفر کرده اند جمع آوری شد برای تجزیه و تحلیل آماری تجزیه و تحلیل رگرسیون و همبستگی استفاده شد. یافته ها: نتایج اماری از پایایی زیادی برخوردار است و نشان می دهد که ثبات و سازگاری و رسالت سازمانی از ابعاد فرهنگ سازمانی تاثیر زیادی بر عملکرد سازمانی دارد و دیگر ابعاد فرهنگ سازمانی نیز رابطه مثبت و معنی داری با شیوه های مدیریت عملکرد دارند. پیامدها: نمونه این تحقیق از کارمندانی که در مرداد ماه تابستان ۱۳۹۵ به منطقه ی قلعه رودخان در شهرستان فومن آمده اند انتخاب شده است در مطالعات آینده میتوان نمونه ها را از سایر مناطق انتخاب نمود و نتایج مناطق را با هم مقایسه نمود در این تحقیق از روش نمونه گیری تصادفی استفاده شده است که محدودیت اصلی این مطالعه می باشد. در مطالعات آینده می توانیم از روش نمونه گیری تصادفی چند لایه با اندازه نمونه بیشتری استفاده نمود. مفهوم کاربردی: امید است که یافته های این مطالعه به استراتژیست ها و مدیران منابع انسانی برای درک بهتر شیوه های عملکرد سازمانی کمک می کند، یافته های پژوهشی: ارزش افزوده این مقاله پیوند و اکتشاف در تئوری و عمل است، تاثیر ابعاد فرهنگ سازمانی در شیوه های مدیریت عملکرد در ایران مورد بررسی قرار گرفته است

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله