خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

تاثیرمیزان سهام شناورآزاد برمدیریت سود

مقاله تاثیرمیزان سهام شناورآزاد برمدیریت سود درشرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادارتهران

اولين کنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مديريت،حسابداري و اقتصاد۱۳۹۵

چکیده مقاله:

این پژوهش به بررسی میزان سهام شناور آزادو مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می پردازد .در این پژوهش مدیریت سود بااستفاده از مدل تعدیل شده جونز اندازه گیری شده است و سهام شناورآزاد از اطلاعیه های صادره سازمان بورس درسایت کدال استخراج شده است . جامعه ی آماری مورد مطالعه این پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. با استفاده از روش نمونه گیری حذفی، ۱۱۲ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب و برای آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون رگرسیون داده های ترکیبی استفاده شده است دراین پژوهش سه فرضیه طراحی ودر بازه زمانی پنج ساله (۱۳۸۹ الی ۱۳۹۰) مورد آزمون قرار گرفت . نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین سهام شناور آزادو مدیریت سودرابطه معناداری وجود ندارد. همچنین در مرحله بعد رابطه میزان سهام شناور آزاد بالای ۲۰ درصد و مدیریت سودمورد آزمون قرار گرفت. نتایج حاکی از وجود رابطه معناداری بین این بخش از سهام شناور آزاد و مدیریت سود بود.

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله