خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

تاثیر اینترنت بر هویت های فردی و اجتماعی

مقاله:تاثیر اینترنت بر هویت های فردی و اجتماعی

اولين همايش ملي چالش هاي مديريت فناوري اطلاعات در سازمان ها و صنايع

چکیده

ﻫﻮﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﺮاي ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪدﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از زﻧﺪﮔﯽ، ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﮑﻮﯾﻦ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ و اﺳﺘﻘﻼلﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺴﺌﻠﻪﺳﺎز اﺳﺖ. در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﯾﮑﯽ از ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎي اﻧﮑﺎرﻧﺸﺪﻧﯽ در ﺟﻬﺎن و از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ، ﮔﺴﺘﺮش روزاﻓﺰون ﮐﺎرﺑﺮد ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ از ﺳﻮي ﺟﻮاﻧﺎن اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻨﺎوريﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ارﺗﺒﺎﻃﯽ [۱]و ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻮارهاي، ﮔﺴﺘﺮش راهﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﯽ و رﺷﺪ ﮐﺎﻓﯽﻧﺖﻫﺎ و ﮐﻠﻮپﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﻨﻄﻘﻪ و رﺷﺪ ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ از ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎي اﺧﯿﺮي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻋﻤﺪهاي در ارزشﻫﺎ و ﻧﮕﺮشﻫﺎ و ﺷﯿﻮهﻫﺎي زﻧﺪﮔﯽ اﻓﺮاد ﻣﻨﺠﺮ ﮔﺸﺘﻪ و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻫﻮﯾﺘﯽ، ﺑﻪوﯾﮋه ﺑﺮاي ﺟﻮاﻧﺎن ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ. ميان ميزان استفاده از اينترنت و هويت ملي رابطه معنادار و معكوس وجود دارد .همچنين نوع استفاده از افضای مجازی  نيز در ميزان تعلق به هويت ملي تاثيرگذار است .ارآنجا که  اینترنت امروزه به عنوان بخشی از تجربیات و زندگی روزمره ای در آمده است بالتبع شناخت جامعه نوین مسستلزم بررسی همه جانبه راه های ارتباطی و الگوهای ارتباطی موجود در جامعه می باشد.ما در این مقاله تلاش خواهیم کردتاضمن بررسی  هویت(فردی واجتمایی)برمبنای رویکرد های مختلف موردارزیابی قرار دهیم.

 

[۱] Information Technologies

 

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله