خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

تاثیر درگیری ذهنی وتنوع گرایی برخرید آنی مشتریان

مقاله تاثیر درگیری ذهنی وتنوع گرایی برخرید آنی مشتریان

اولين کنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مديريت،حسابداري و اقتصاد۱۳۹۵

 

چکیده مقاله:

صنعت بازاریابی در دنیا جایگاه ویژهای دارد و هزینههای کلانی برای بازاریابی کالاها و خدمات سازمان ها صرف می شود. در نظر گرفتن جنبههای رفتار مصرف کننده، از جمله خریدهای آنی برای فروشگاههای بزرگ اهمیت ویژهای دارد. لذا پژوهش حاضر به تحلیل عوامل مؤثر بر خرید آنی مشتریان فروشگاه هایپراستار شهر اصفهان می پردازد. پژوهش حاضر از بعد هدف کاربردی و از نظر ماهیت در زمره پژوهشهای توصیفی – پیمایشی قرار دارد. جامعه آماری این پژوهشی شامل مشتریان فروشگاه هایپراستار در شهر اصفهان است. نمونه گیری به شیوه غیر تصادفی در دسترس انجام شده است و نمونه انتخاب شده ۲۳۸ نفر از مشتریان این فروشگاه بوده اند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته بوده است، که روایی و پایایی آن با استفاده از روایی محتوا، روایی سازه و آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت. برای تحلیل داده های حاصل از امار توصیفی، استنباطی و مدلسازی معادلات ساختاری از نرم افزارهای ۲۲ SPSS و ۲۱ AMOS ، استفاده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که درگیری ذهنی مشتری تأثیر مثبت و مستقیمی بر خرید آنی مشتریان دارد و تأثیر تنوع طلبی بر خرید آنی مورد تأیید قرار نگرفت. همچنین نتایج حاصل از یافته های جانبی نشان داد زنان بیشتر از مردان تمایل به خرید انی دارند و نمونه مورد مطالعه به تفکیک سن و تحصیلات نظر یکسانی در رابطه با خرید انی دارند

 

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله