خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

تاثیر کارآفرینی و نوآوری استراتژیک در تعالی سازمان

مقاله برسی تاثیر کارآفرینی و نوآوری استراتژیک در تعالی سازمان

چکیده مقاله:
بنظر اندیشمندان و صاحبنظران علوم مختلف عصر حاضر، عصر عدم تداوم است ، به این دلیل که دیگر تجارب و راهحلهای گذشته برای مسائل جاری و آیندهسازمان کارگشا نیستند و باید به شیوهای دیگر اندیشید و به دنبال راهکارهای جدید سازمانی با ساختارهای نوین بود تا بتوان کالا و خدمات را با حداقل هزینه وبا کیفیت برتر متناسب با نیازها و سلیقههای مشتری آنگونه که بازارهای جهانی را تسخیر کرده و در این مسابقهی بزرگ پیروزمند باشیم. بنابراین اگر قرار استاقتصادی موفق داشته باشیم نیاز به شرکتهای موفق در محیط های رقابتی داریم و این امر مستلززم داشتن نیروی انسانی پرتوان و خود اتکا است. پرسنلی کهدارای روحیهی خلاق و کارآفرین باشد. چرا که آنها دارای ایده و فکر جدیدی هستند وهمیشه در حال خلق روشهای نوین کار می باشند. بنابراین در این مقالهکارآفرینی را به مثابه استراتژی مناسب برای گسترش بهرهوری و توسعه سازمان تلقی میکنیم و براین باوریم که کارآفرینی موجب ارتقای بهره وری در سطوحمختلف فردی، گروهی، سازمانی، ملی و بین المللی است و این امر نیاز به بستری مناسب در ساختار سازمان دارد. امروزه مهمترین جنبه طراحی محصول، طراحیبر اساس نیازها و خواسته های مشتریان است. بنابراین، طراحی محصول طبق انتظارات مشتریان نیاز به طرح و برنامه مشخصی دارد به طوری که محصول تولیدشده دارای قابلیت های مورد نظر بوده و دارای قیمتی برابر و یا کمتر از محصولات تولیدی به وسیله رقبا باشد. به منظور رسیدن به این هدف، تلفیق ابزارهایطراحی همچون مهندسی ارزش و گسترش عملکرد کیفیت لازم و ضروری است.

 

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله