خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

تبیین تاثیرواولویت بندی رفتارهای مثبت گرای مدیران

مقاله تبیین تاثیرواولویت بندی رفتارهای مثبت گرای مدیران دربهره وری نیروی انسانی مطالعه موردی: دانشگاه ارومیه

اولين کنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مديريت،حسابداري و اقتصاد۱۳۹۵

چکیده مقاله:

هدف اصلی تحقیقی حاضر تبیین نقش رفتارهای مثبت گرای مدیران در بهره وری نیروی انسانی در دانشگاه ارومیه می باشد. برای این منظور چارچوب نظری منتخب برای متغیر مستقل تحقیق تلفیقی از گویه های محقق ساخته و چارچوب نظری لوتانز(۲۰۰۷) مبتنی بر ابعاد امیدواری، فرزانگی، خلاقیت، آینده نگری، شجاعت، معنویت، مسئولیت پذیری و استقامت مدیران تدوین شد و در این راستا یک فرضیه اصلی و هشت فرضیه فرعی تنظیم گردیده است. ابزار جمعآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته رفتارسازمانی مثبت گرا است که پس از سنجش روایی و پایایی آنها در حجم نمونه به تعداد ۲۱۳ نفر توزیع و مورد بررسی قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل دادههای به دست آمده از پرسشنامه های جمع آوری شده از روشهای اماری توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار SDSS صورت گرفته است. در سطح امار توصیفی از جداول فراوانی، نمودار ستونی، میانگین و انحراف استاندارد متغیرها استفاده شده و برای آزمون فرضیهها از آمار استنباطی تحلیل همبستگی و آزمون رگرسیون خطی و دوربین- واتسون استفاده شده است. و نتایج حاصل بیانگر آن است که ابعاد رفتار مثبت گرای مدیران در میزان بهره وری نیروی انسانی بنا به اولویتبندی تاثیر معناداری دارد. یافته ها نشان داد که درک کارکنان از معنویت مدیران (با میانگین رتبه بندی ۷/۶۲ مهمترین عاملی است که بر بهره وری نیروی انسانی در دانشگاه ارومیه تاثیر گذار است و عواملی از قبیل امیدواری مدیران ۷۱۶ و استقامت مدیران ۷/۱۱ در اولویت های دوم و سوم اهمیت قرار دارند. در این میان شجاعت مدیران با میانگین رتبه ۳۸۳ کمترین عامل تاثیرگذار است

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله