خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

تبیین رابطه هوش سازمانی با یادگیری سازمانی مدیران

اولين همايش ملي چالش هاي مديريت فناوري اطلاعات در سازمان ها و صنايع

مقاله : تبیین رابطه هوش سازمانی با یادگیری سازمانی مدیران مقطع متوسطه ناحیه یک شهر شیراز

 

چکیده:

هدف پژوهش حاضر تبیین رابطه هوش سازمانی با یادگیری سازمانی مدیران مقطع متوسطه ناحیه یک شهر شیراز بوده است. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بوده و  جامعه مورد مطالعه، شامل تمامی مدیران مقطع متوسطه ناحیه یک شهر شیراز در سال ۱۳۹۳٫ با توجه به اینکه تعداد کل مدیران ۱۵۲ نفر بود، حجم نمونه  با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه ای طبق جدول مورگان ۱۰۸نفر انتخاب شدند. ابزار اندازه‌گیری در این تحقیق شامل دو  پرسشنامه: هوش سازمانی آلبرخت و کیل و یادگیری سازمانی نیفه،.که همگی از روایی و پایایی قابل قبولی بر خور دار بوده اند. جهت تجزيه و تحليل از روش‌های آمار توصيفي (ميانگين و انحراف استاندارد) و در سطح آمار استنباطی از آزمون همبستگي و رگرسيون استفاده شده است که نتایج نشان داد: بین هوش سازمانی با یادگیری سازمانی رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. بین مولفه های هوش سازمانی با یادگیری سازمانی رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. در بین مولفه های هوش سازمانی، مولفه  اتحاد و توافق  نسبت به دیگر مولفه ها  پیش بینی کننده قوی تری برای یادگیری سازمانی می باشد.

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله