خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

تجدید ارائه صورت های مالی و عدم تقارن اطلاعاتی

مقاله تجدید ارائه صورت های مالی و عدم تقارن اطلاعاتی درشرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادارتهران

اولين کنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مديريت،حسابداري و اقتصاد۱۳۹۵

چکیده مقاله:

ارائه مجدد صورتهای مالی برای بازار، حاوی اطلاعات جدیدی است. از دیدگاه سرمایه گذاران، اخبار ارائه مجدد صورتهای مالی فقط بیانگر مشکلات عملکرد دوره گذشته نیست بلکه نوعی پیشبینی مشکلات آتی برای شرکت و مدیریت آن نیز محسوب میشود. هدف این پژوهش بررسی رابطه تجدید ارائه صورتهای مالی و سود تجدید ارائه شده با عدم تقارن اطلاعاتی بین سهامداران در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهشی برای اندازه گیری عدم تقارن اطلاعاتی در بازار از شکاف نسبی بین قیمت پیشنهادی خرید با قیمت پیشنهادی فروش سهام استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش کلیه شرکتهای پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران می باشند که پس از اعمال شرایط نمونه گیری، تعداد ۱۷۲ شرکت به عنوان حجم نمونه مورد بررسی در دوره زمانی ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۴ تعیین شد. برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش رگرسیون داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که تجدید ارائه صورتهای مالی می تواند از عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران بکاهد. نتایج این پژوهشی نشان داد که سود تجدید ارائه شده می تواند شکاف نسبی بین قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام کاهش دهد

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله