خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

تجزیه و تحلیل عملکرد مالی بانکهای پذیرفته شده

مقاله تجزیه و تحلیل عملکرد مالی بانکهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران

اولين کنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مديريت،حسابداري و اقتصاد۱۳۹۵

چکیده مقاله:

بانک ها و موسسات مالی نقش بسیار مهمی در پیشرفت و توسعه اقتصادی هر کشور ایفا می نمایند. در این پژوهش به تجزیه و تحلیل عملکرد مالی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی سالهای ………………. با استفاده از مدل رگرسیونی و همچنین تجزیه و تحلیل همبستگی پرداخته شده است. نتایج پژوهش نشان میدهد، اثربخشی عملیاتی و مدیریت دارایی ها و اندازه بانک بر نرخ بازده دارایی ها (ROA) بانکهای منتخب تاثیر مثبت دارد و همچنین اثربخشی عملیاتی و مدیریت دارایی ها و اندازه بانک بر درآمد بهره (IN) بانکهای منتخب تاثیر مثبت دارد و نیز اینکه اثربخشی عملیاتی با نرخ بازدد دارایی ها رابطه منفی دارد، مدیریت دارایی ها با نرخ بازدد دارایی ها رابطه مثبت دارد، اندازد بانک با نرخ بازده دارایی ها رابطه منفی دارد.

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله