خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

تحلیل انتقال حرارت تشعشی در Ansys Workbench

هدف طراحی و تحلیل انتقال حرارت گذرای یک کوره تششعی است. در گام اول هندسه ی کوره مدل سازی شده و در ادامه با اعمال شرایط مرزی کوره ی مورد نظر تحلیل شده است.  مدل سازی هندسی مسئله در نرم افزار کتیا انجام شده و اعمال شرایط مرزی و حل مسئله در محیط Transeint Thermal  نرم افزار  ANSYS Workbench R.15  انجام گرفته است. تمامی مراحل گام به گام در تصاویر توضیح داده شده اند.

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله