خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

تدوین مدل ساختاری عوامل موثر بر انگیزش و رفتار کار

تدوین مدل ساختاری عوامل موثر بر انگیزش و رفتار کاربران آنلاین بانک ملت

اولين کنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مديريت،حسابداري و اقتصاد۱۳۹۵

رفتار مشتری از موضوعات جدید حوزه بازاریابی به شمار می رود. رفتار مشتری موضوعی بحث انگیز و چالشی است که افراد و آنچه خرید می کنند را دربر می گیرد. چرایی و چگونگی خرید آنها، بازاریابی و آمیزه بازاریابی و بازار است که عوامل مختلفی می توانند بر روی آن تأثیرگذار باشند که به منظور اتخاذ تصمیمات لازم، باید در این زمینه اطلاعات دقیقی داشت. در این راستا، هدف از تحقیق حاضر بررسی نقش عوامل مؤثر بر نگرش و رفتار کاربران آنلاین بانک ملت بوده است که بدین منظور ۳۸۵ نفر از کاربران آنلاین بانک ملت به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و به پرسشنامه تحقیق پاسخ گفتند. روایی محتوایی این پرسشنامه به تأیید خبرگان این حوزه رسیده و میزان پایایی آن نیز به کمک آزمون آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت. در پایان به منظور تحلیل داده های به دست آمده از پرسشنامه تحقیق از آزمون معادلات ساختاری، در محیط نرم افزار لیزرل نسخه ۸/۸ استفاده شده و نتایج نشان داد که مدل مورد استفاده تحقیق از برازش مطلوبی برخوردار می باشد. نتایج مدل نیز نشان داد که انتظار از عملکرد بانک، انتظار از تلاش بانک، نفوذ اجتماعی بانک و انگیزه لذت درک شده بر نگرش کاربران انلاین بانک ملت تاثیر معنی داری دارد. نتایج همچنین نشان داد که شرایط تسهیلگر درک شده، صرفه جویی در هزینه و منافع درک شده، عادت و نگرش بر رفتار کاربران آنلاین بانک ملت تاثیر معنی داری دارد. شرایط تسهیلگر درک شده، صرفه جویی در هزینه و منافع درک شده و عادت نیز بر نگرشی کاربران انلاین بانک ملت تاثیر معنی داری نداشته است

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله