خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

ترجمه مقاله انگلیسی بافت پروتئین اتصال به اسیدچرب

فایل حاضر، حاوی یک فایل PDF مقاله انگلیسی و یک فایل Word ترجمه فارسی مقاله می‌باشد.

عنوان انگلیسی مقاله:
Tissue expression characterization of chicken adipocyte fatty acid-binding protein and its expression difference between fat and lean birds in abdominal fat tissue

عنوان فارسی مقاله:

شاخصۀ بیان بافت پروتئین اتصال به اسیدچرب پیه دار جوجه و اختلاف بیان آن بین پرنده های چاق و لاغر در بافت چرب شکمی

گزیده‌ای از ترجمه فارسی مقاله به شرح زیر می‌باشد:

پروتئین متصل به اسیدچرب (FABP) متعلق به یک خانوادۀ بسیار بزرگ پروتئین متصل به چربی است و به صورت درون سلولی در مهره داران و بی مهرگان وجود دارد (MC Arthur et al. 1999). بافت های با سرعت بالای متابولیسم اسیدچرب (FA) مانند روده، کبد، adipose و ماهیچه از سطوح بالای FABP برخوردارند.FABP جذب و کاربرد FA را به موازات هم انجام می دهد (۲۰۰۸, Storch and Corsico). در گذشته تصور براین بود که پیه دار FABP (A – FABP) یک چاپرون (Chaperone) FA سیتوسولی است که در adipocyt ها بیان می شود (XA et al. 2006). این گونه به نظر می رسد که A – FABP با میل ترکیبی بالا فقط به FA با زنجیرۀ بلند متصل می گردد. ویژگی خاص این گنجاند منجر به این فرضیۀ گسترده و جامع گردیده است که A – FABP نقش مهمی در ذخیره سازی تری گلیسیرید و آزادسازی آن در سلول ها می گردد. نقش فیزیولوژیکی دقیق A – FABP فقط به محض ایجاد و توسعۀ مدل های ژنتیکی در موش ها (mice) شناسایی شده است (۲۰۰۴, Hotamisligil and Makowski; 2005, 2003, Maed et al.). موش های فاقد A – FABP سالم هستند و فقط تغییرات جزئی در متابولیسم لیپید حالت پایدار خود را نشان می دهند (Hotamisligil, 1996). هیچ اختلافی در سرعت انتشار FA یا استری شدن (esterification) در پیه دار ها بین نوع وحشی و موش های صفر A – FABP وجود نداشت، اما لیپولیز پایه ایی و اساسی در موش های صفر A – FABP حدود ۴۰% کاهش یافت (۲۰۰۳, Jenkins – Kruchten et al.; Coe et al. 1999). در طیوری چون جوجه مرغ تقریباً هیچ اطلاعی درخصوص نقش فیزیولوژی دقیق و کامل A – FABP وجود ندارد. هدف از مطالعۀ حاضر آشکارسازی رابطۀ احتمالی بین بیان A – FABP و رشدونمو بافت چرب شکمی از طریق نشان دادن شاخصۀ بیان بافت A – FABP و تحلیل اختلاف بیان A – FABP در بافت چرب شکمی بین نرهای چاق و لاغر بود.

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله