خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

ترجمه مقاله انگلیسی جداسازی پروتوپلاست

فایل حاضر، حاوی یک فایل PDF مقاله انگلیسی و یک فایل Word ترجمه فارسی مقاله می‌باشد.

عنوان انگلیسی مقاله:
High efficiency protoplast isolation from in vitro
cultures and hairy roots of Maesa lanceolata

عنوان فارسی مقاله:
کارآیی بالای جداسازی پروتوپلاست از کشت های آزمایشگاهی و ریشه های کرکی

گزیده‌ای از ترجمه فارسی مقاله به شرح زیر می‌باشد:

با استفاده ازرئوس برش داده شدۀ ریشه به عنوان مادۀآغازین، ۸ x 105 پروتوپلاست با وزن ترg-1 برای هرآماده سازی فراهم شد.روش ایزوله سازی پروتوپلاست باعث میشود که مطالعات بیشتری در مورد تغییر شکل و ترکیب پروتوپلاست های M. lanceolata انجام گیرد.

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله