خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

ترجمه مقاله انگلیسی خدمات برای افراد معلول(2011)

فایل حاضر، حاوی یک فایل PDF مقاله انگلیسی و یک فایل Word ترجمه فارسی مقاله می‌باشد.

عنوان انگلیسی مقاله:
Towards Strategic Intent: Perceptions of disability service
provision amongst hotel accommodation managers
عنوان فارسی مقاله:

به سمت هدف استراتژیک : دیدگاههای مدیران اقامت هتل در مورد تامین خدمات برای افراد معلول

گزیده‌ای از ترجمه فارسی مقاله به شرح زیر می‌باشد:

بخش گردشگری بطور روزافزون با چگونگی تامین خدمات و سرویس برای افراد معلول سروکار دارد و اینکه چگونه باید برای جمعیت مسن انواع مختلف خدمات را تامین کند و خدمات موجود را متناسب با نیازهای آنها کند. این مورد بویژه برای عملیات اقامت صادق است جائیکه اکنون یک تشخیص رو به رشد از ارزش تجاری برای تامین خدمات استثنائی برای گروههای بازار وجود دارد. با در نظر گرفتن این مورد این مطالعه بدنبال تضمین ادراکات مدیران بخش اقامت برای تامین خدمات برای افراد مسن و افراد معلول با گوشه چشمی برای تعیین هرگونه خدمات فعلی مورد نیازو مشخص کردن عیوب و اشکالات موجود می باشد. از یک رویکرد کیفی و القائی به همراه فاز جمع آوری داده ها استفاده شد که شامل یک سری مصاحبه یک به یک و توجه به یک گروه مورد تاکید بود . مصاحبه های عمیق با ۱۰ مدیر هتل انجام شد که اینطور پنداشته می شود که اتاق هادارای امکاناتو دارای کد ها و استانداردهای ساختمانی مربوطه هستند. یک گروه مورد تاکید ،شامل ۲۲ مدیر هتل بود که هتل های آنها در ناحیه تجاری و مرکزی سیدنی استرالیا قرار داشتند .یافته های مطالعه، ۵ درون مایه را مشخص نمود که قبلاٌ در مطالب پیشین،مورد بحث قرار نگرفته بودند. آنها عبارت بودند از: رویکرد نگرشی انحصاری ، ایمنی، مسئولیت افراد مبتلا به یک معلولیت برای گفتن نیازهای خود به مسئولین هتل ، اطلاع داشتندر مورد اتاق های دارای امکانات برای عموم مردم و فرایندهای عملیاتی . درون مایه های مربوطه که از تجزیه و تحلیل داده ها بدست آمدند و قبلاٌ در مطالب به آنها اشاره شده بود عبارت بودند:مسئولیت قانونی، سیاست و کدهای ساختمانی ، معلولیت به عنوان یک بخش بازار ، آگاهی کارکنان و یاآموزش انها و زبان ، بازاریابی و اطلاعات ارتقاء . مفاهیم مربوط به مدیریت اتاق های دارای امکانات در بخش اقامت ترسیم شده اند و جنبه های بیشتر تحقیق پیشنهاد گردیده اند.

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله