خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

ترجمه مقاله انگلیسی رونوشت كاذب-قسمت 1

فایل حاضر، حاوی یک فایل PDF مقاله انگلیسی و یک فایل Word ترجمه فارسی مقاله می‌باشد.

عنوان انگلیسی مقاله:
PSEUDOREPLICATION – PART 1

عنوان فارسی مقاله:
رونوشت كاذب-قسمت ۱

گزیده‌ای از ترجمه فارسی مقاله به شرح زیر می‌باشد:

اين مقاله مختص كساني است كه براي بررسي فرضيه ها از تيمار (علف كش،آتش،كشت،ژنوتيپ،مادۀ ارگانيك، كود و غيره ) بهره ميبرند و كساني كه بعد از نمونه گيري از جمعيت هاي طبيعي مختلف،فرضيۀ صفر را ناديده ميگيرند.علاوه بر اين، براي انتخاب هاي عملياتي مي توان از اين مقاله استفاده كرد. اين پژوهش براي كساني كه از جمعيت هاي طبع نمونه گيري مي كنند و سپس فرضيه ها را فرمول بندي مي كنند مناسب نيست(نتيجه گيري ارائه نمي شود).جنگلبانان حرفه ايي به اطلاعات علمي صحيح نياز دارند تا بتوانند تعيين كنند كه چه نوع پايه stock) ) و چه مقدار كود براي گياه استفاده كنند و چه موقع به كار كم پشت سازي بپردازند. متاسفانه،برخي پژوهشگران آزمايشان بدون رونوشت و يافته هاي گزارشي مبني بر رونوشت كاذب ارائه ميدهند.كساني كه از رونوشت كاذب به منظور رد فرضيۀ صفر با خطر خطاي آماري Type 1 ميشوند.در برخي زمينه ها، از هر چهار مقاله بيش از ۱ مورد به رونوشت كاذب ميپردازند(Hurlbert 1984، Heffnerو ديگران ۱۹۹۶).با وجود اينكه برخي دانشجويان تحصيلات تكميلي با مفهوم رونوشت كاذب مواجه مي شوند(Kolb و ديگران ۲۰۰۱) اما ساير دانشجويان اين شانس را ندارند.هدفاز ان مقاله (قسمت اول اين مقالعۀ دو بخشي) پرداخت به موضوع زير است:

رونوشت كاذب زماني رخ مي دهد كه تيمارها رونويس نمي شوند اما آزمون t يا ANOVA(آناليز واريانس) در هر صورت انجام ميگيردبا فرض اينكه زيرنمونه ها (sub-samples) (يا دربرخي موارد درخت هاي فردي) همانند رونوشت هستند.اين امر منجربه استفاده از تعداد ناصحيح درجات آزادي خطا مي شود.

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله