خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

ترجمه مقاله انگلیسی سرعت تفکیک سلول

فایل حاضر، حاوی یک فایل PDF مقاله انگلیسی و یک فایل Word ترجمه فارسی مقاله می‌باشد.

عنوان انگلیسی مقاله:
The Rate of Cell Differentiation Controls the Arabidopsis Root Meristem Growth Phase

عنوان فارسی مقاله:

سرعت تفکیک سلول ، فاز رشد مریستم ریشۀ آرابیدوپسیس را کنترل می کند؟

گزیده‌ای از ترجمه فارسی مقاله به شرح زیر می‌باشد:

به محض جوانه زنی بذر، مرستم های رأسی رشد میکنند. بطوریکه تقسیم سلول در طی تفکیک غالب میشود و مریستم ها به اندازۀ نهایی خود میرسند و این درست زمانی است که تقسیم وتفکیک به تعادل رسیده اند.در مریستم ریشۀ آرابیدوپسس، این تعادل وتوازن به دلیل واکنش بین سیتوکینن( پیش برندۀ تفکیک) واکسین(پیش برندۀ تقسیم) از طریق یک مسیر گردشی تنظیمی میباشد.

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله