خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

ترجمه مقاله انگلیسی مقاله ساختار فلوئم

فایل حاضر، حاوی یک فایل PDF مقاله انگلیسی و یک فایل Word ترجمه فارسی مقاله می‌باشد.

عنوان انگلیسی مقاله:
The structure of the phloem – still more questions than
answers

عنوان فارسی مقاله:

ساختار فلوئم

گزیده‌ای از ترجمه فارسی مقاله به شرح زیر می‌باشد:

تکامل گیاهان خاکی منجر به پیچیدگی و اندازۀ بیشتر تنۀ گیاه شد که این امر به نوبۀ خود تقاضا برای assimilate طولانی مسافت و انتقال نشانه را افزایش داد.بافت های آوندی به دو سیستم ریزسیال((microfluidic کارآمد با وظایف گوناگون تکامل یافتند.گزیلم شبکه ایی از کانال هایی است که شامل سلول های مرده می شود و آب و مواد مغذی را طریق آپوپلاست انتقال می دهد. به عبارت دیگر، انتقال assimilate ها در فلوئم رخ می دهد. فلوئم بافتی است که دارای سلول های زنده به نام عناصر غربالی است. ردیف های بهم پیوسته و متوالی عناصر غربالی مجراهای غربالی را شکل می دهند که وظاف این مجراها توسط سلول های همراه و پارانشیمای فلوئم حمایت می شود.مجراهای غربالی فلوئم بر خلاف گزیلم مواد سیال را در سیمپلاسم جابجا می کنند.تعاملات سایش با اجزاء سلول ، مقاومت سیستم مجرای غربالی را تعیین می کنند و در نتیجه مشاهدۀ افزایش متوالی حذف اندامک در عناصر غربالی در طی تکامل گیاهان خاکی عجیب نیست.در حالی که پیش ماده های عنصر غربالی در خزه ها ، بیشترین اندامک ها را در سلول های گیاهی دارند، عناصر غربالی آنژیواسپرم در هنگام بلوغ بیشتر این اندامک ها به استثنای میتوکندری ها، پلاستیدهای عنصر غربالی، ERو پروتئین های فلوئم (پروتئین هایP ) را از دست می دهند.

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله