خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

ترجمه مقاله انگلیسی وجه مشترک تغییر سازمانی2014

فایل حاضر، حاوی یک فایل PDF مقاله انگلیسی و یک فایل Word ترجمه فارسی مقاله می‌باشد.

عنوان انگلیسی مقاله:
the workplace bullying-organizational change interface
عنوان فارسی مقاله:

وجه مشترک تغییر سازمانی تهدید محل کار

گزیده‌ای از ترجمه فارسی مقاله به شرح زیر می‌باشد:

هرچند تحقیقات و پژوهش های پیشین تغییر سازمانی را به عنوان مقدمه و پیشایند تهدید و ارعاب محل کار اثبات کرده اند اما موضوعات پیرامون منبع، سبب شناسی (اتیولوژی) ، جهت گیری هدف و سطح دخالت سازمانی و نقش HRM تا کنون مورد مطالعه قرار نگرفته است.توجه به این شکاف ها و نقایص به کمک بررسی پدیده شناختی هرمنیوتیک کارکنان بخش ITهندی که در طی رکود مالی سال های ۲۰۰۸-۲۰۰۹ در تعلیق کاری به سر می بردند ، در جهت تهدید وارعاب بی هویت شده که ریشه در موقعیت سازمانی دارد و ناشی از تلاش در جهت تغییر و همچنین گویای مشارکت مدیران HR در جرم می باشد به طور برجسته ظاهر گردید. این مطالعه به جز افزودن دیدگاه تهدید و ارعاب محل کار به نوشته ها و مطالعات دوران بیکاری، مفهوم “تهدید مرکب” را مطرح می کند و معانی تلویحی برای تعریف تهدید محل کار ، مشروعیت قدرت سازمانی و گستره و آزادی عمل HRM ارائه می دهد.

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله