خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

تعاریف/ ابعاد/ برنامه ها و استراتژی های موضع یابی

۱٫ شماره و عنوان موضوع منتخب:
۴۸- تعاریف/ ابعاد/ برنامه ها و استراتژی های موضع یابی (Positioning Strategies)
۲٫ نام نویسنده ، نام دانشگاه و نام درس مورد نظر:
غلامرضا زاهدیان، دانشگاه پیام نور مرکز تهران غرب، بازرگانی بین الملل
۳٫ پیشینه تحقیق:
در حال حاضر در ساخت وسایط نقلیه جدید با هدف حل مسأله جهانی انرژی و گازهای گلخانه ای، از پیل سوختی هیدروژنی استفاده می شود که میزان انتشار گاز به صفر می رسد. اخیراً پروژه های نمایشگاهی بسیاری که در چین در حال انجام است، ارتقا تولید و بازاریابی وسایط نقلیه با انرژی های نو، امکان سنجی اقتصادی، فنی و سیاسی و تشخیص معایب فنی و کاستی های طرح دنبال می شود. در تحقیقی که توسط هان و همکاران (۲۰۱۴)انجام گرفت کشف و بازاریابی این پروژ ه ها بررسی می شود (Han, Zhang, Xiao, Be´nard, & Chahine, 2014, p. 13859).
با بکارگیری استراتژی های موضع یابی، شرکت ها فروش قابل قبول و درک مطلوبی از مصرف کننده را خواهند داشت و سود، نرخ بازگشت سرمایه و سه بازار مطلوب از نتایج این استراتژی ها می باشد. بلنکسون و کرافرود (۲۰۱۲) در تحقیق نشان دادند که استراتژی های موضع یابی چندگانه با شاخص های عملکرد چندگانه مرتبط هستند (Blankson & Crawford, 2012, p. 311).
کارافرینان بطور منظم گروه های موجود بازار را ترکیب می کنند. با توجه به تأثیر عدم قطعیت در موضع یابی بازار، نتیجه مثبتی از ترکیب گروه های چندگانه بدست می آید. به علت تفاوت در موضع یابی در بازار نامطمئن، انطباق رقبا با این ترکیب های بدست آمده کاهش می یابد (Tang & Wezel, 2014, p. 1).
در تحقیق که گارسیا و همکاران (۲۰۱۴)انجام دادند ماتریس موقعیت یابی را به عنوان استراتژی جدید موضع یابی تعریف نمودند. با استفاده از ماتریس های موضع یابی می توان با حداقل هزینه محاسباتی به نتایج مناسبی دست یافت (García, Cejudo, & Bueno, 2014, p. 3).
هدف از پروژه پژوهشی ConTOOL (کنترل اثربخشی منابع بواسطه چرخه عمر ابزارها) توسعه راهنمایی برای ابزار و ایجاد صنعت طراحی و تبلیغ ابزارهی اثربخش بود. مانع اصلی هزینه های ابزار اثربخش بود که می توانست بالاتر از ابزار معمولی باشد. برای غلبه بر این محدودیت، یک مدل موضع یابی در این پروژه ایجاد شد. تجزیه و تحلیلی از بازار تولید کنندگان ابزارها مبنایی ایجاد کرده است تا استراتژی های موضع یابی مناسب بازار جستجو شود (Schuh, Pitsch, & Schippers, 2014, p. 170).
محمودی و همکاران(۱۳۹۲) موضع یابی برند بانک صادرات نسبت به برند بانک های دیگر در جذب مشتریان با تکنیک نقشه ادراکی، مورد مطالعه قرار دادند (محمودی, داودی, صادقی, کفاش پور, & یوسف زاده, ۱۳۹۲, ص. ۶۷).
هاشم نیا و قربانی فرد(۱۳۹۱) در تحقیق خود به موضع یابی استراتژیک بانک های کشور در ارائه خدمات الکترونیکی می پردازند که در نهایت نقشه ادراکی برای بانک های کشور در ارائه خدمات الکترونیکی در کنار موقعیت برتر برای این نوع خدمات، از دیدگاه مشتریان ارائه گردیده است (هاشم نیا & قربانی فرد, ۱۳۹۱, ص. ۱).
نعامی و همکاران(۱۳۹۰) در پژوهشی تأثیر خط مشی های مختلف موضع یابی از قبیل موضع یابی مزیت، موضع یابی کاربردی، موضع یابی مصرف کننده و موضع یابی رقابتی را بر آموزش الکترونیکی بررسی نمودند (نعامی, قربانی فرد, & عبدالعظیمی, ۱۳۹۰, ص. ۱).
موضع یابی استراتژیک بازار زعفران بر اساس سه ویژگی رنگ، عطر و طعم دارای کاربردهای فراوانی در صنایع غذایی، رنگرزی و دارویی بوده و تأثیرات این عوامل یکسان نمی باشد. از این لحاظ خطیب و گلی آیسک(۱۳۸۹) احساس نیاز به مدلی کردندکه علاوه بر انطباق با ویژگی های طبیعی و منحنی عمر محصول، تمامی مفاهیم، ساختار و ارتباطات جدید را در بر داشته باشد. این مدل تلفیقی از استراتژی های رقابتی و تجاری الکترونیکی می باشد (خطیب & گلی آیسک, ۱۳۸۹, ص. ۱).
شرکت ها آن زمان از مزیت رقابتی برخوردار می شوند که بتوانند با ارائه ارزشی برتر جایگاه خود را در بازار موردنظر تثبیت کنند. این جایگاه بیانگر شیوه ای است که مصرف کنندگان درباره ویژگی های مهم محصول می اندیشند؛ یعنی جایگاهی که آن محصول در ذهن مصرف کننده در مقایسه با محصولات رقیب دارد. صالح نیا و همکاران(۱۳۸۹) با در نظر گرفتن موضع یابی استراتژیک، موضع یابی برند را مورد توجه قرار می دهند (صالح نیا, صالح نیا, لطیفی, & سروش, ۱۳۸۹, ص. ۱).

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله