خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

تعیین تاثیرمدیریت دانش بربهبود عملکرد تخصصی

مقاله تعیین تاثیرمدیریت دانش بربهبود عملکرد تخصصی کارکنان گمرک جمهوری اسلامی ایران

اولين کنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مديريت،حسابداري و اقتصاد۱۳۹۵

چکیده مقاله:

در اقتصاد دانش محور، سازمان ها از مدیریت دانش به عنوان یک عامل حیاتی برای دستیابی به مزیت رقابتی و عملکرد بهتر استفاده می نمایند و در این راستا اجزای سازمانی مدیریت دانش نقشی اساسی در بهبود عملکرد سازمانی ایفا میکنند. پژوهش حاضر، باهدف تعیین تأثیر مدیریت دانش بر بهبود عملکرد تخصصی کارکنان گمرک جمهوری اسلامی ایران با روش توصیفی – پیمایشی انجام شد. جامعه آماری، متشکل از کلیه مدیران، معاونان و کارکنان سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران (۴۸۰ نفر) بوده که از این جامعه، تعداد ۲۱۴ نفر با استفاده از جدول مورگان به صورت تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری دادهها، از پرسشنامه استاندارد شده بهبود عملکرد کارکنان هرسی و گلد اسمیت (۱۹۸۰)، پرسشنامه مدیریت دانش تقوی فرد و همکاران (۱۳۹۲) و پرسشنامه مربوط به مشخصات فردی استفاده شد. به منظور تعیین روایی از نظر اساتید استفاده گردید و میزان پایایی پرسشنامه از طریق محاسبه آلفای کرونباخ معادل ۰/۸۷ حاصل گردید. تجزیه و تحلیل دادهها با امار توصیفی (محاسبه فراوانی، درصد، میانگین و انحراف استاندارد) و آمار استنباطی (آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و فریدمن) انجام گردید. نتایج حاصل نشان داد که مؤلفههای اجزای سازمانی (فرهنک سازمانی، جو سازمانی و تعامل اجتماعی) و کاربرد فناوری اطلاعات بر مدیریت دانش و عملکرد سازمانی تأثیر معناداری داشته و نهایتاً موجب بهبود عملکرد تخصصی کارکنان شده است

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله