خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

تعیین میزان اثربخشی نظارتهای پیشینی و پسینی شورای

مقاله تعیین میزان اثربخشی نظارتهای پیشینی و پسینی شورای اسلامی شهربناب بربهبود عملکرد شهرداری بناب

اولين کنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مديريت،حسابداري و اقتصاد۱۳۹۵

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان اثربخشی نظارت شورای اسلامی شهر بناب بر بهبودعملکرد شهرداری بناب و ارائه پیشنهادهایی بر اساس نتایج تحقیق به مدیران ارشد سازمان و سایرافراد ذی نفع انجام گردید .برای دستیابی به این هدف از مدل کرک پاتریک) سطح رفتار (استفاده شد.در این تحقیق ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه می باشد .که سوالات آن بر اساس طیف لیکرت) پنج گزینه ای (طراحی شده است.جامعه آماری پژوهش شامل سه گروه – ۱ پرسنل ستادی – ۲مدیران – ۳ اعضای شورای اسلامی دوره چهارم می باشد عمده ترین یافته تحقیق عبارت است از این که : نظارتهای شورای اسلامی شهر بر بهبود عملکردشهرداری موثر بوده . واین نظارتها هم از نظر پرسنل ستادی و مدیران شهرداری وهم از نظر اعضای شورای اسلامی شهر ، در بهبود عملکردشهرداری بسیار موثر بوده است

 

 

 

 

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله