خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

جایگاه کارآفرینی درروند مدیریت شهری به صورت موردی

مقاله جایگاه کارآفرینی درروند مدیریت شهری به صورت موردی سازمان زیباسازی شهرداری شهرتهران

اولين کنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مديريت،حسابداري و اقتصاد۱۳۹۵

چکیده مقاله:

چالش های گوناگون در زندگی، به ویژه در شهر های بزرگ ماحصل نبود تعادل نسبی در روند زندگی شهری، افزایش نیازهای شهروندان، مطابقت نداشتن نیازها و خواسته ها با منافع مالی و ظرفیت های اداری، کم اطلاعی شهروندان از حقوق و تکالیف شهروندی، تضعیف روابط و مناسبات اجتماعی، مدیریت شهری را با مشکلات روز افزونی مواجه می سازد. در طی دهه اخیر مفهوم ساختار اجتماعی و زندانی شدن آن در اتخاذ تصمیم های کلان مورد توجه عموم قرار گرفته و از سمت دیگر انتقادهایی را نیز به همراد داشته است. با در نظر گرفتن توزیع قدرت در ساختار ناحیه محوری و افزایش اختیارات در مقیاس کوچک در نظام پیچیده اجتماعی فعلی یکی از راهکارهای مدیریت شهری قلمداد میگردد. از این رو کارکردهای سیستمی در این دیدگاد نیاز به همسویی تمامی امکانات مردمی و اجرایی دارد و در ساختار توسعه کارآفرینی که هنوز مفهوم مشارکت مدنی و نرخ مشارکت اجتماعی در مقایسه با بسیاری از کشورها پایین است نیاز به تلاش و راهکارهای افزایش فرهنگ کارآفرینی در حوزه شهری می باشد. پرداختن به این موضوعات با نگاهی به سند چشم انداز ۱۴۰۴ از حداقل از دو دیدگاه مهم بودد و یا کار کرد دارد اول اینکه باعث توسعه اقتصاد شهری شدد و میتواند در تولید ناخالص داخلی شهرها اثر گذاشته و عملکرد اشتغال پایه و تولید مولد مناطق شهری را تحت تأثیر قرارداده و از سوی دیگر با توسعه کارآفرینی اجتماعی که مقابله با آسیبهای اجتماعی را هدف قرارداده است موجبات پایداری اجتماعی را فراهم سازد در این مقاله سعی شده است ضمن تشریح وضعیت موجود، دیدگادهای مختلف در حوزه کارآفرینی و توانمندسازی شهروندان مبتنی بر رویکرد افزایش ظرفیت در مناطق مختلف شهری ارائه و در نهایت راهبردهای عملیاتی برای توسعه کارآفرینی در مقیاس خرد محله و ناحیه محوری با رویکردهای: توسعه زیرساختها، راهبردهای آموزشی و ترویجی، راهبردهای حمایتی و پشتیبانی و راهبردهای شبکه سازی اجتماعی و بین بخشی در مسیر تحقق اهداف چشم انداز ۱۴۰۴ در مدیرت شهری پیشنهاد گردد. در پژوهش حاضر با مطالعه بر روی شاخص های کارآفرینی در مدیریت شهری عوامل کلیدی را با نظر خبرگان در سازمان زیباسازی شهرداری تهران با کمک روش دلفی امتیاز بندی شدد است و نقاط ضعف و قوت سازمان زیباسازی شهرداری شهر تهران در این شاخص ها و زیر شاخص هایشان مشخص گردید

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله