خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

رابطه بین سرمایه فکری و کارآفرینی سازمان

پژوهش حاضر، در ۷۰ صفحه با بهره‌گیری از منابع دقیق و معتبر به بررسی چارچوب نظری و پیشینه موضوعِ رابطه بین سرمایه فکری و کارآفرینی سازمان پرداخته است.
گزیده‌هایی از این مطالعه به شرح زیر است:

سرمايه فكري، انبوهي از ارزشهاي سازماني نظير سودآفريني، جايگاه يابي استراتژيك (سهم بازار، سرقفلي، رهبري و سرآمدي، آوازه و شهرت)، اكتساب نوآوري ها از ديگر شركتها، وفاداري مشتريان، كاهش هزينه ها، بهبود بهره وري و غيره را به همراه دارد. از ديدگاه روس و همكاران مجموع دانش اعضاي سازمان و ترجمان كاربردي اين نوع دانش به مواردي چون علائم تجاري، حق اختراعات و ماركها را سرمايه فكري گويند. به زعم استوارت مواد فكري مانند دانش، اطلاعات، مالكيت فكري، تجربه كه مي توان از آنها براي ثروت آفريني استفاده كرد را سرمايه فكري گويند.

نگهداري و مقصودي ( ۱۳۸۹ ) تحقیقی باعنوان” بررسی رابطه بین سرمایه فکري و روحیه کارآفرینی در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور”انجام دادندو نتایج نشان داد که بین سرمایه فکري و بعد انسانی آن با روحیه کارآفرینی رابطه معنی داري وجود دارد. اما بین بعد ساختاري و بعد رابطه اي سرمایه فکري و روحیه کارآفرینی رابطه اي مشاهده نشده است. هم چنین نتایج رگرسیون چندگانه نشان داد که سرمایه فکري و بعد انسانی و بعد رابطه اي آن بر روحیه کارآفرینی تأثیرگذار بوده، اما ابعاد ساختاري تأثیري بر روحیه کارآفرینی ندارد.

رضاییان و همکاران(۲۰۱۰) به بررسی نقش سرمایه فکري و کارآفرینی استراتژیک، در عملکرد سازمان، به همراه شواهد تجربی از کسب و کارهاي کوچک و متوسط در ایران پرداختند . نتایج نشان داد که سرمایه فکري و استراتژي هاي کارآفرینی با عملکرد سازمانی مرتبط هستند.

 

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله