خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

رابطه بین نظام مدیریت پاداش و رضایت شغلی کارکنان

چکیده:

هدف این تحقیق بررسی رابطه بین نظام مدیریت پاداش و رضایت شغلی کارکنان کارخانه ت.ب.ن می باشد. این تحقیق در تابستان سال ۱۳۹۳ انجام گرفته است. روش تحقیق پیمایشی و توصیفی بوده و جامعه آماری شامل کارکنان  کارخانه به تعداد ۵۰۰ نفر است و حجم نمونه برابر جدول مورگان ۲۲۰ نفر تعیین شده است نمونه گیری  به روش تصادفی ساده با مراجعه به کارخانه انجام گرفت. از روشهای میدانی و کتابخانه ای برای جمع آوری اطلاعات استفاده شد. از روش میدانی برای پاسخ گویی به سوالات و از روش های کتابخانه ای (مطالعه کتب. مقالات، مجلات، تحقیق های صورت گرفته، بانک های اطلاعاتی) استفاده گردیده ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه سیستم مدیریت پاداش و رضایت شغلی می باشد که روایایی پرسشنامه ها توسط استاد راهنما و کارشناسان تأیید و پایایی آن به کمک ضریب آلفا کرونباخ ۸۱۶/۰ و ۸۱۱/۰ به دست آمد. و چون این مقادیر از۷/۰ بزرگتر است بنابراین میتوان گفت که پرسشنامه از اعتبار کافی برخوردار است. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار SPSS و آزمون ضریب همبستگی پیرسون و آزمون T   دو نمونه ای مستقل و آزمون تحلیل واریانس و آزمون ناپارامتریک فریدمن و آزمون کولموگورف- اسمیرنوف استفاده گردید، که نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که پاداش های مالی مستقیم، پاداش های مالی غیر مستقیم، پاداش های غیرمالی در ارتباط با شغل، پاداش های غیرمالی در ارتباط با محیط شغلی بر رضایت کارکنان کارخانه ت.ب.ن تأثیر دارد.

 واژگان كليدي:پاداش، سیستم مدیریت پاداش، رضایت شغلی؛ پاداش مالی مستقیم- پاداش های مالی غیرمستقیم – پاداش های غیرمالی در ارتباط با شغل – پاداش های غیرمالی در ارتباط با محیط شغلی

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله