خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

رابطه بین نظام مدیریت پاداش و رضایت شغلی کارکنان

 

فصل دوم : مروری بر ادبیات تحقیق (پیشینه تحقیق)

۲-۱- مقدمه. ۱۳

۲-۲- مدیریت پاداش…. ۱۴

 

۲-۲-۱- مفهوم سیستم مدیریت پاداش…. ۱۵

۲-۲-۲- انواع پاداش…. ۱۶

۲-۲-۳- سیستمهای پاداش…. ۱۹

۲-۲-۴- استراتژی های مدیریت پاداش…. ۲۰

۲-۲-۵- معيارهاي پاداش…. ۲۱

۲-۲-۶- نقش نظام پاداش در افزايش بهره وري.. ۲۳

۲-۲-۷- مرور تاریخی سیستم های پرداخت پاداش…. ۲۳

۲-۳- رضايت شغلي.. ۲۴

۲-۳-۱- تعریف رضایت شغلی.. ۲۵

۲-۳-۲- نظریه های رضايت شغلي : ۲۶

۲-۳-۲-۱- :نظريه هاي محتوایي.. ۲۶

۲-۳-۲-۱-۱- نظريه ي انگيزش بهداشتي (دو عاملي ) هرزبرگ… ۲۶

۲-۳-۲-۱-۲- نظريه‌ي کامروايي بی نياز. ۲۷

۲-۳-۲-۱-۳- نظريه‌ي ويژگي‌هاي شغلی.. ۲۷

۲-۳-۲-۱-۴- نظريه سلسله مراتب نيازها : ۲۸

۲-۳-۲-۱-۵- الگوي اسنادهاي وظيفه اي ضروري : ۲۸

۲-۳-۲-۲- نظريه‌ي فرآيندي: ۲۹

۲-۳-۲-۲-۱- نظريه هدف گذاري.. ۲۹

۲-۳-۲-۲-۲- نظريه ي گروه مرجع.. ۲۹

۲-۳-۲-۲-۳- سيکل عملکرد بالا. ۲۹

فهرست مطالب

۲-۳-۲-۲-۴- نظريه ي برابري آدامز. ۳۰

۲-۳-۲-۲-۵- نظريه ها‌ي جاذبه ـ وسيله ـ انتظار (VIE) 30

۲-۳-۲-۲-۶- نظريه‌ي نقش…. ۳۱

۲-۳-۲-۲-۷- نظريه‌ي ارزش لاک… ۳۱

۲-۳-۳- عوامل مؤثر بررضايت شغلي: ۳۱

۲-۳-۴- سه عامل مؤثر بر رضایت شغلی: ۳۲

۲-۳-۵- راههاي ايجاد رضايت شغلي: ۳۳

۲-۳-۶- پیامدهای رضايت شغلي.. ۳۵

۲-۳-۷- پيامدهاي عدم رضايت شغلي : ۳۵

۲-۳-۸- مقیاسهای اندازه گیری رضایت شغلی.. ۳۶

۲-۴- پاداش و رضایت شغلی.. ۳۶

۲-۵- مروری بر تحقیقات انجام شده ۳۷

۲-۵-۱- تحقیقات خارجی.. ۳۷

۲-۵-۲- تحقیقات داخلی.. ۴۰

۲-۶- مدل تحقیق.. ۴۳

۲-۸- خلاصه فصل دوم: ۴۸

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله