خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

رابطه ساختارسازمانی و کیفیت اطلاعات مالی موردمطالع

مقاله رابطه ساختارسازمانی و کیفیت اطلاعات مالی موردمطالعه شرکت کاله

اولين کنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مديريت،حسابداري و اقتصاد۱۳۹۵

چکیده مقاله:

هدف از این تحقیق بررسی رابطه ساختار سازمانی و کیفیت اطلاعات مالی رد شرکت کاله بود. برای این منظور مدیران شرکت کاله به عنوان جامعه اماری در نظر گرفته شد که تعداد انها برابر ۱۸۰ نفر بود و کل افراد به عنوان نمونه انتخاب شدند. . برای جمع اوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته کیفیت اطلاعات مالی با پنج بعد (ویژگی قابلیت دسترسی، کامل بودن، عاری از اشتباه بودن، قابلیت درک، به موقع بودن ) و پرسشنامه ساختار سازمانی رابینز با ابعاد (پیچیدگی، رسمیت و تمرکز) بهره گفتیم. جهت آزمون فرضیه های تحقیق و بررسی تحلیل نتایج مدل از نرم افزار SPSS استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که بین ساختار سازمانی و کیفیت اطلاعات مالی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد هم چنین بین رسمیت سازمان، چیپیدگی و تمرکز در سازمان با کیفیت اطلاعات مالی رابطه معنی داری وجود داشت

 

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله