خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

رابطه هوش استراتژیک مدیران بارفتار کارآفرینانه

مقاله رابطه هوش استراتژیک مدیران بارفتار کارآفرینانه درسازمان های دولتی مطالعه موردی: اداره کل امورتعاون کارورفاه اجتماعی شهرستان ساری

اولين کنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مديريت،حسابداري و اقتصاد۱۳۹۵

چکیده مقاله:

هدف اصلی این تحقیق شناخت رابطه هوش استراتژیک مدیران با رفتار کارآفرینانه در سازمانهای دولتی (اداره کل امور تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مازندران) در سال ۱۳۹۴ بود. روش تحقیق در این مطالعه توصیفی از نوع همبستگی انتخاب شد. جامعه آماری کارکنان به تعداد ۳۱۰ نفر بوده که بر اساس جدول کرجسی و مورگان تعداد ۱۷۰ نفر از کارکنان مرد و زن به طور تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری دادهها دو پرسشنامه استاندارد هوش استراتژیک (با اعتبار ۸۴/۰) و رفتار کارآفرینانه (با اعتبار ۸۴/۰) مورد استفاده قرار گرفته است. روش تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده آمار توصیفی و آمار استنباطی (دوربین- واتسون، رگرسون چند متغیره، تحلیل واریانس یک طرفه) بوده است که با استفاده از نرم افزار SPSS22 انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد که هوش استراتژیک مدیران با رفتار کارافرینانه در سازمان های دولتی رابطه مثبت و معنی داری دارد و همچنین سه بعد از متغیر هوش استراتژیک شامل خلاقیت و نوآوری، دانش و دانایی و هوش عملی با متغیر رفتار کارآفرینانه رابطه مثبت و معنی داری دارد؛ اما بعد هوش هیجانی رابطه معنی داری را با رفتار کارآفرینانه نشان نداده است

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله