خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

رابطه کیفیت زندگی کاری و مدیریت ارتباط با مشتری

چکیده:

پژوهش حاضر در مورد تعیین مدل رابطه کیفیت زندگی کاری کارکنان و مدیریت ارتباط با مشتری  کارکنان آموزش پرورش چ و ب می باشد. این تحقیق از نوع پیمایشی بوده جامعه آماری آن کارکنان اداره آموزش و پرورش چ و ب و نمونه گرفته شده برابر با۸۰ نفر از بین کارکنان این اداره می باشد.پرسشنامه ساخته  محقق می باشد که روایی آن توسط استاد راهنما تأیید شده و پایایی این پرسشنامه با ضریب آلفای کرونباخ ۰٫۸۲۱برای کیفیت زندگی کاری و ۰٫۷۶۲برای مدیریت ارتباط با مشتری به تأیید رسیده است.روش های مورد استفاده در این پژوهش  از مدل تحلیل مسیر به کمک نرم افزار لیزرل می باشد.

بر اساس یافته های این پژوهش بین کیفیت زندگی کاری و مدیریت ارتباط با مشتری در بین کارکنان آموزش و پرورش چ و ب رابطه معنا داری وجود دارد. و مدل ارایه شده در تحقیق مورد تأیید قرار گرفت.

واژگان کلیدی: کیفیت، کیفیت زندگی کاری، مدیریت ، مدیریت ارتباط با مشتری

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله