خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

رابطه گزینش های اختیاری حسابداری بامکانیزم های

مقاله رابطه گزینش های اختیاری حسابداری بامکانیزم های انگیزشی مدیران و حسابرسان بیرونی

اولين کنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مديريت،حسابداري و اقتصاد۱۳۹۵

چکیده مقاله:

هدف تحقیق ، بررسی رابطه گزینش های اختیاری حسابداری بامکانیزم های انگیزشی مدیران و حسابرسان بیرونی بامطالعه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران . نمونه ی آماری تحقیق شامل ۸۶شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی ۱۳۸۶ تا۱۳۹۲ است که سهام آنها بطور فعال در بورس معامله شده است نتایج حاکی از اینست بر طبق فرضیه اول بین گزینش های اختیاری حسابداری بامکانیزم های انگیزشی مدیران (تداوم و پاداش )رابطه معناداری وجود داردهمچنین با توجه به فرضیه دوم بین گزینش های اختیاری حسابداری بامکانیزم های انگیزشی حسابرسان بیرونی (تداوم و حق الزحمه ) رابطه معناداری وجود دارد افزایش پاداش به مدیران و همچنین افزایش حق الزحمه حسابرسان باعث تداوم همکاری آنها باشرکت می شود که این کار موجب دستکاری سود شرکتهامی شود

 

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله