خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

رتبه بندی عوامل موثربرفراموشی سازمانی هدفمندی

مقاله رتبه بندی عوامل موثربرفراموشی سازمانی هدفمندی باروش ویکورفازی موردمطالعه: سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تهران

اولين کنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مديريت،حسابداري و اقتصاد۱۳۹۵

چکیده مقاله:

عوامل بسیاری بر فراموشی سازمانی هدفمند تاثیرگذار هستند که ما از بین آنها چهار عامل اصلی تغییرات محیطی و تغییر در باورها و تغییر در فرآیندهای عملیاتی و تغییرات فیزیکی را در این پژوهش بررسی نمودهایم. این پژوهش براساس . دادههای جمعآوری شده از پرسشنامه هایی که در نیمه اول سال ۱۳۹۵ بین نمونهای متشکل از ۳۰ نفر از مدیران سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تهران از بین ۵ دپارتمان شبکه و امنیت و نرم افزار و مخابرات الکترونیک و آمار، برنامه و بودجه و آموزش توزیع گردیده بود، انجام شده است. نتایج تحقیق نشان میدهد که بیشترین تاثیر را تغییرات فیزیکی در فراموشی سازمانی هدفمند در سازمان مورد مطالعه داشته است و کمترین تاثیر را تغییر در فرآیندهای عملیاتی بر فراموشی سازمانی هدفمند ایفا می کند. در نهایت بر اساس این معیارهای چهارگانه وزن دهی شده، ۵ دپارتمان سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تهران با روش ویکور فازی مرتب گردید که معاونت آمار برنامه و بودجه رتبه اول را کسب نمود

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله