خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

ررسی ارتباط کارایی استراتژیهای مدیریت استعدادباجذب

مقاله بررسی ارتباط کارایی استراتژیهای مدیریت استعدادباجذب، استخدام و توسعه ی منابع انسانی مطالعه ی موردی: شرکت نفت فلات قاره

اولين کنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مديريت،حسابداري و اقتصاد۱۳۹۵

چکیده مقاله:

امروزه رقابت بین سازمان ها از توسعه دارائی های مشهود به توسعه دارائی های نامشهود تبدیل شده است. مهم ترین رکن دارائی های نامشهود هر سازمان توانایی ها و استعدادهای منابع انسانی و نیروی انسانی آن است. کمک به بالفعل ساختن توانمندی های بالقوه نیروهای فعلی و جذب نیروهای دارای استعداد خاص جهت پر کردن خلاء های شناسایی شده موجود، در حوزه مدیریت استعداد می تواند سازمان را در دستیابی به بهره وری بالاتر یاری کند. هدف از این تحقیق بررسی ارتباط کارایی استراتژی های مدیریت استعداد با جذب، استخدام و توسعه ی منابع انسانی شرکت نفت فلات قاره می باشد. جامعه آماری منابع انسانی ستاد مرکزی شرکت در تهران شامل ۴۲۰ نفر و حجم نمونه آماری بر اساس فرمول کوکران ۲۰۰ نفر است. از پرسشنامه باکینگهام و وسبورگ (۲۰۰۱) جهت اندازه گیری مدیریت استعداد، پرسشنامه بردول، هولدن و کلایدن (۲۰۰۴) برای جذب و استخدام و نهایتا از پرسشنامه رابرت (۱۹۹۶) جهت ارزیابی توسعه فردی استفاده گردیده است. نتایج تحقیق مشخص ساخت بین، توانایی و فرصت با استخدام منابع انسانی شرکت نفت فلات قاره ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین بین توانایی، فرصت و مهارت افراد با توسعه ی منابع انسانی شرکت ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله