خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

رضایت مصرف کننده و ارزش ویژه برند وفاداری به برند

فصل دوم پایان نامه بررسی نقش واسطه ای رضایت مصرف کننده بر ارتباط میان ارزش ویژه برند مشتری محور و وفاداری بنام تجاری در ۶۵ صفحه با منابع دقیق

رضایت مشتریان برای موفقیت شغلی بلند مدت ضروری است و یکی از مهم ترین موضوعات تحقیقاتی در بازاریابی می باشد. به دلیل اینکه رضایت مشتریان یک شاخص اساسی موفقیت شغلی بلند مدت بحساب آمده است، اکثر تحقیقات به رضایت مصرف کننده و تاثیر آن بر ارزیابی بعد از مصرف مصرف کنندگان مانند وفاداری رفتاری و وفاداری نگرشی مورد بررسی قرار می دهند. عمیقا پذیرفته شده است که مصرف کنندگان راضی کمتر حساس به قیمت بوده و کمتر توسط هجوم رقیبان تحت تاثیر قرار می گیرند و به شرکت  و موسسه بیشتر از مشتریان نا راضی وفادار هستند، اگر چه تحقیقات قبلی ارتباط بین رضایت مشتری و وفاداری مصرف کننده را مورد بررسی قرار داده است. تنها بررسی ها و مشاهدات محدودی در تاثیر رضایت مصرف کنندگان در ارتباط میان ارزش ویژه برند و وفاداری بنام تجاری وجود داشته است. اکینسی و داوز و مسی[۱] یک مدل مفهومی قبلی (پیشین) و نتیجه رضایت مصرف کننده را در صنایع خدماتی مورد گسترش قرار داده اند. آنها نشان داده اند که رضایت مشتریان ارتباط میان دو جزء از ارزیابی خدماتی (کیفیت ارزیابی) خدمات خود تجانس و تمایل به بازگشت را وساطت می کند.

تحقیقات اکینسی و دیگران بسیار قابل توجه است. زیرا آن نشان می دهد که کیفیت خدمت و تجانس درونی ایده آل پیشینه هایی از رضایت مشتری هستند که آنها پشنهاد داده اند که آن معیار کلیدی از قصد و نیت به برگرداندن (عودت دادن) هستند. به هر حال با تمرکز بر تصور از خود، تحقیق آنها یک جنبه ناچیزی از مصرف نمادین را در خدمات مورد بررسی قرار می دهد. این تحقیق یک اندازه صرفه جویی را در ارزش ویژه برند مشتری محور معرفی می کند. که مصرف نمادین ارزیابی نام تجاری را با همکاری شناسایی علامت تجاری و سازش و توافق شیوه زندگی به مدل اکینسی ودیگران از رضایت مصرف کننده و مدل آکر از از ارزش ویژه برند را توسعه وگسترش می دهد.

سپس این تحقیق بر قسمت و بخش اصلی موجود دانش با بررسی نقش واسطه ای رضایت مشتری بر ارتباط میان ارزش ویژه برند مشتری محور و وفاداری بنام تجاری کمک می کند. کای و هابسون[۲] یک رویکرد پیوسته را برای توسعه نام تجاری موفق و وفاداری  این نام تجاری با بحساب آوردن تجربیات علامت تجاری پیشنهاد می کنند. ازاینرو تصویر نام تجاری و وفاداری آن باید از طریق تجربیات مثبت مشتری تاثیر شود. بنابراین تاثیر ارزش ویژه برند بر وفاداری آن هنگامی که مشتریان تجربیات مستقیم با نام تجاری دارند بررسی می شود. اگرچه مطالعات قبلی پیشنهاد می کنند که ارزش ویژه برند تاثیر مستقیم بر وفاداری آن دارند با تمام دانشمان، هیچ تحقیقی رابطه بین ارزش ویژه برند و وفاداری و تاثیر آن بر رضایت مشتری را در صنعت بیمه بررسی نکرده است (Nam et al, 2011, 1009-1010).

 

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله