خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

رفتار سازه های فضارکار مشبک تحت بارهای زلزله

بخش مهمی از مطالعات و بررسی¬ها به منظور شناخت رفتار یک سیستم سازه ای شامل بررسی رفتار لرزه ای (رفتار در برابر بارهای دینامیکی) و تعیین پارامتر¬های مهم دینامیکی آن می شود و در مناطق لرزه خیزی همانند کشور عزیزمان ایران این مطالعات ضروری تر به نظر می¬رسد. سازه¬های فضاکار رفتار لرزه¬ای پیچیده¬تری در مقایسه با سازه¬های متعارف دارند و به خصوص در ایران این سازه¬ها ناشناخته¬تر هستند بنابراین، در این کار تحقیقی سعی شده است که به جمع آوری آخرین مطالعات، مدل¬سازی ها و آزمایشات انجام شده در خصوص بررسی رفتار این نوع سازه¬ها در برابر زلزله پرداخته شود و نتایج حاصل از هر کدام به طور خلاصه ذکر گردد.
در ابتدا مقدماتی برای آشنایی با سازه های فضاکار و در پی آن معرفی مختصر پارامترهای مهم لرزه¬ای هر سیستم سازه ای و لزوم بررسی و تعیین هر یک آورده شده است. به سوابق مطالعاتی در زمینه رفتار لرزه ای مهم¬ترین انواع این سیستم¬ها، یعنی شبکه¬های تخت، چلیک-ها و گنبدها در فصول جداگانه پرداخته شده و نتایج حاصله از هر کدام با ذکر مأخذ بیان گردیده است.

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله