خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

سرمایه اجتماعی و حمایت شهروندان از تولید ملی

پژوهش حاضر، در ۴۵ صفحه با بهره‌گیری از منابع دقیق و معتبر به بررسی چارچوب نظری و پیشینه موضوعِ رابطۀ میان سرمایه اجتماعی و حمایت شهروندان از تولید ملی پرداخته است.
گزیده‌هایی از این مطالعه به شرح زیر است:

بررسي هاي نوروزي و فولادي سپهر (۲۰۰۹) با موضوع بررسي احساس امنيت اجتماعي زنان۱۵ تا ۲۹ ساله شهر تهران و عوامل اجتماعي موثر بر آن؛ بيانگر اين بود كه پايگاه اقتصادي- اجتماعي با احساس امنيت اجتماعي در رابطه است، و هر چه طبقه اقتصادي – اجتماعي بالاتر باشد احساس امنيت بيش تر است و برعكس. در همين پژوهش محل سكونت بر امنيت اجتماعي خانواده اثرات موثر و معني داري دارد و نيز ا ینكه متغير پايبندي مذهبي تأثير منفي و معكوسي بر احساس امنيت اجتماعي زنان داشته است.

سابایتینی (۲۰۰۷) باانجام تحقیقات مختلف در زمینه رابطه میان سرمایه اجتماعی وتوسعه اقتصادی درایتالیا ،این ادعای پاتنام ،مبنی بر تاثیر مثبت سازمان های جامعه مدنی بر فرایند توسعه اقتصادی را به بوته آزمایش می گذارد وبر این باور است که کیفیت توسعه به طور معنی دار ومثبتی با سرمایه اجتماعی برون گروهی ،همبستگی دارد ومیان کیفیت توسعه و پیوندهای قوی خانوادگی یاسرمایه اجتماعی درون گروهی ،همبستگی منفی وجود دارد .ئی معتقد است همچنان که افزایش در سرمایه فیزیکی ،میانگین هزینه تولید را کاهش میدهد ،افزایش در روابط مبتنی بر اعتماد یا سرمایه اجتماعی نیز به کاهش میانگین هزینه تعامل اجتماعی می انجامد .با این تفاوت ،برخی از انواع سرمایه اجتماعی و شبکه های اجتماعی این نتیججه را در بر ندارد ومی توانند در مسیری متضاد با کاهش هزینه ها عمل نمایند .وی به طور مشخص درتحقیقات خود به این نتیجه رسیده است که سرمایه اجتماعی درون گروهی که به تخریب پیوندهای میان گروه های مختلف منجر میشود ،تاثیر منفی بر توسعه انسانی وعملکرد اقتصادی دارد.

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله