خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

سنجش میزان تحقق سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی

مقاله سنجش میزان تحقق سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری درشهرداری نسیم شهر

اولين کنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مديريت،حسابداري و اقتصاد۱۳۹۵

چکیده مقاله:

نظام اداری در ایران با توجه به نقش گسترده و مؤثری که در انجام امور دارد؛ یکی از زیرساخت های مهم توسعه محسوب می شود که بی توجهی به آن موجب آسیب های جبران ناپذیری در مسیر تحقق آرمانهای نظام جمهوری اسلامی می باشد. در این تحقیق به ارزیابی میزان تحقق چهار بعد عدالت محوری، دین محوری، دانش و مهارت محوری و تکریم ارباب رجوع از ۲۰ مورد سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری در شهرداری ها مورد مطالعه شهرداری نسیم شهر می پردازد. این تحقیق به روش پیمایشی در جامعه آماری کارکنان شهرداری نسیم شهر با ابزار پرسشنامه به اجرا گذاشته شد. همچنین برای بررسی و آزمون فرضیه های پژوهش، آزمون ضریب همبستگی پیرسون ، تحلیل عاملی تاییدی و آلفای کرنباخ مورد استفاده قرار گرفته است، نتایج مطالعه نشان داد که اجرای سیاستهای ابلاغی نظام اداری در شهرداری نسیم شهر نهادینه بوده و تأکید بیش از حد متوسط بر آنها شده است در نتیجه این سیاست ها محمل مناسبی برای پیادهسازی این سیاستها شناخته شد و نتایج حاکی از آن است که از نظر اکثریت پاسخگویان اجرای سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری بر توسعه نظام اداری شهرداری نسیم شهر در حد بالایی بوده است و به لحاظ آماری معنادار بوده است. از طرفی این سیاستها از بالندگی لازم برخوردار بوده و می تواند تا حد نسبتاً زیادی در احیا، توسعه و تعمیم این سیاست ها مؤثر واقع شوند

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله