خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

سنجش میزان همسویی استراتژیک کسب و کار

مقاله سنجش میزان همسویی استراتژیک کسب و کار و فناوری اطلاعات

چکیده مقاله:
در سالهای اخیر سرمایه گذاریهای کلانی در حوزه ی فناوری اطلاعات در شرکت مورد بررسی صورت گرفته و بودجه ی قابل توجهی را بهخود اختصاص داده است . انتخاب و اجرای پروژ ه ها به صورت سلیقه ای و گهگاهی در خلاف جهت استراتژیهای کسب و کار سازمان انجام می گیردو میزان زیادی از آنها با شکست مواجه میشوند ، دغدغه خاطر مدیران ارشد سازمان شده است .این تحقیق که با هدف بررسی همسویی فناوری واستراتژی سازمان وکسب اطمینان از بلوغ آن در شرکت برق منطقه ای هرمزگان صورت گرفته ، به سازمان کمک خواهد کرد تا با شناخت وضعیتهمسویی و میزان بلوغ آن ، موانع برای دستیابی به بلوغ همسویی و عوامل موثر در همسویی را با استفاده از مدل لوفتمن شناسایی نماید.یافته های تحقیق نشان میدهد که همسویی استراتژیک میان کسب و کار و فناوری اطلاعات وجود دارد وسازمان از نظر بلوغ همسویی درسطح سوم یعنی سطح تمرکز کامل قرار دارد . همچنین درجه ی اهمیت عوامل وشاخصهای همسویی مشخص شده و تحلیل نتایج مصاحبه نشان دادکه برای دستیابی به سطوح بالاتر بلوغ همسویی موانعی چون کمبود منابع )مانند بودجه و نیروی انسانی( وجود دارد که یافته های تحقیق راهکارهاییچون ارزیابی و بکارگیری فناوری های نوظهور بطور موثر ، یکپارچگی معماری ، تلاش برای تبدیل شدن به سازمان های یادگیرنده و استفادهازچارچوبهای حاکمیت فناوری را ارئه نموده که سازمان میتواند بسوی بلوغ کامل همسویی قدم بردارد .

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله