خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

شادمانی و باورهای مذهبی

پژوهش حاضر، در ۵۰ صفحه با بهره‌گیری از منابع دقیق و معتبر به بررسی چارچوب نظری و پیشینه موضوعِ شادمانی و باورهای مذهبی پرداخته است.
گزیده‌هایی از این مطالعه به شرح زیر است:

آدمی در طول زندگی خود با پدیده هاي گوناگون سر و کار داشته است و نسبت به این پدیده در او شناختهاي معین و احساسات بخصوص پدید میآید و نوعی آمادگی در او پیدا میشود که نسبت به آنها شیوه معینی رفتار میکند. در اکثر جوامع بشري چه از جنبه تاریخی و چه در زمانهاي معاصر نهاد اساسی در شکل گیري شخصیت افراد مؤثر است که عبارتند از: اجتماع، خانواده، مدرسه، همسالان و مذهب که ممکن است عواملی چون وسایل ارتباطی جمعی تبلیغات،ایدئولوژي هاي خاص تأثیراین نهادها را تا حدودي تحت الشعاع قرار دهند. شناختاین عوامل بخصوص در رابطه با بهداشت روانی امري ضروري است. توجه به مذهب یک رویکرد جدید نیست بلکه امري است که سالیان دراز توجه دانشمندان مختلف را چه در جهت تجزیه و تحلیل دلایل روي آوري به مذهب و چه در جهت و نحوه تآثیر آن بر رفتار به خود جلب کرده است. روانشناسان معتقدند که تنها روزنهاي که میتواند آرام ناراحتیهاي حاصل را از بدن آدمی خارج سازد و یا آنها را خنثی کند داشتنایمان به خدا و اعتقاد به یک مبدأ حقیقت است و یک قدرت مافوق انسانیت است، زیرا تنها نیرویی که میتواند بر مشکلات فائق شود نیروي الهی است (صدری، ۱۳۸۹).

دانشمندان کنونی و روان شناسان عصر حاضر معتقدند که آلام روحی و هیجانات خارجی موجب بیماري میشود چون زندگی روزمره کنونی با نگرانی و اضطراب توأم است و داشتنایمان به خدا و اعتقاد به یک مبدأ حقیقت و یک قدرت مافوق و مطلق است که ما را بر مشکلات فائق میسازد (مطهری، ۱۳۷۶).

دسموند وهمكاران (۲۰۰۸) دريافتند كه دين داري، حتي بعد از كنترل جنس، سن، نژاد، موقعيت اجتماعي- اقتصادي، تحصيلات والدين، ساختار خانواده و دلبستگي والدين به طور مثبت و معناداري با خود كنترلي مرتبط است.

در مطالعه سلیمانی زاده و همکاران (۲۰۰۱) بین شدت افسردگی با نگرش فرد نسبت به امور مذهبی ارتباط معنی دار آماري وجود داشت و در افراد کم اعتقاد به مذهب، میزان افسردگی بیشتر از افراد مذهبی بود.

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله