خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

شبیه سازی روشهای وفقی مقاوم در برابر نویز ضربه ای

پایان نامه بررسی و شبیه سازی روشهای فیلتر وفقی مقاوم در برابر نویز ضربه ای برای شناسایی سیستم ها

فیلترهای وفقی نقش عمده ای در کاربردهای پردازش سیگنال مختلفی چون حذف اکو، اکولایزاسیون کانال، شناسایی سیستمها و کنترل در شبکه های مخابرات دارند. این فیلترها به طور کلی دارای دو ساختار اصلی FIR و IIR می باشند که فیلترهای FIR معمولا با ساختارهای غیر بازگشتی و فیلترهای IIR با ساختارهای بازگشتی اجرا می شوند.
هدف از انجام این پایان نامه، ارائه روشهایی جهت مقاوم سازی فیلتر وفقی در برابر عامل مزاحم نویز ضربه-ای می باشد. در این پایان نامه، در ابتدا مروری بر ساختار و کاربردهای اصلی فیلتر وفقی ارائه شده است. در ادامه الگوریتم های وفقی مقاوم در برابر نویز ضربه ای معرفی گردیده و بررسی شده اند. اساسا این الگوریتم های مقاوم بر مبنای تغییر تابع هزینه و یا تغییر پارامتر اندازه گام (µ) الگوریتم های کلاسیک ساخته می شوند. در گام بعدی به کمک نتایج حاصل از شبیه سازی، مقایسه ای بین روشهای بررسی شده انجام شده است. در فصل پایانی هم از مقایسه انجام شده نتیجه گیری صورت گرفته است.

کلمات کلیدی: الگوریتم های وفقی، اندازه گام، نویز ضربه ای، همگرایی LMS، NLMS، OSLMS، RMN، CMPN.

فهرست مطالب:

فصل اول: مقدمه ۱
فصل دوم: ساختار و کاربردهای فیلتر وفقی ۶
۲-۱- مقدمه ۷
۲-۲- ساختار فیلتر وفقی ۷
۲-۳- کاربردهای فیلتر وفقی ۱۰
فصل سوم: الگوریتم های وفقی مقاوم در برابر نویز ضربه ای ۱۵
۳-۱- مقدمه ۱۶
۳-۲- معرفی نویز ضربه ای ۱۸
۳-۳- الگوریتم های وفقی مهم و کلاسیک ۱۹
۳-۳-۱- الگوریتم حداقل میانگین مربعات (LMS) 19
3-3-2- الگوریتم حداقل میانگین مربعات نرمالیزه شده (NLMS) 25
3-4- الگوریتم های وفقی مقاوم در برابر نویز ضربه ای ۲۶
۳-۴-۱- دسته ای از الگوریتم های LMS آمارگان ترتیبی (OSLMS) 27
3-4-2- الگوریتم نُرم مختلط مقاوم (RMN) 31
3-4-3- الگوریتم نٌرم p مختلط پیوسته (CMPN) 34
3-4-4- الگوریتم NLMS به همراه مقیاس بکارگیرنده اندازه گام ۳۶
فصل چهارم: مقایسه و شبیه سازی الگوریتم های مقاوم در برابر نویز ضربه ای ۳۹
۴-۱- مقدمه ۴۰
۴-۲- شبیه سازی الگوریتم های کلاسیک ۴۱
۴-۳- شبیه سازی الگوریتم های مقاوم در برابر نویز ضربه ای ۴۳
۴-۳-۱- الگوریتم های LMS آمارگان ترتیبی (OSLMS) 43
4-3-2- الگوریتم نٌرم مختلط مقاوم (RMN) 45
4-3-3- الگوریتم نٌرم p مختلط پیوسته (CMPN) 47
4-3-4- الگوریتم NLMS به همراه مقیاس بکارگیرنده اندازه گام ۴۹
۴-۳-۵- مقایسه کلی بین الگوریتم های مقاوم در برابر نویز ضربه ای ۵۲
فصل پنجم: جمع بندی و نتیجه گیری ۵۴
پیوست (کد برنامه شبیه سازی) ۵۷

 

منابع ۶۳

این پایان نامه دارای کد شبیه سازی متلب الگوریتمهای وفقی مقاوم می باشد.

 

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله