خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

شناسایی شاخصهای بحرانی درنگهداری و ارتقاء سیستم

مقاله شناسایی شاخصهای بحرانی درنگهداری و ارتقاء سیستم های مدیریت یکپارچه QHSE شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران بااستفاده ازمدل CIPP

اولين کنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مديريت،حسابداري و اقتصاد۱۳۹۵

چکیده مقاله:

استقرار سیستم مدیریت یکپارچه QHSE به عنوان یک استراتژی به منظور بهبود عملکرد در تولید، ارتقاء ایمنی و بهداشت کارکنان و حفاظت از محیط زیست در سازمان ها ضروری است. لذا به منظور بررسی آسیب شناسی و ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت یکپارچه QHSE در شرکت بهرد برداری نفت و گاز گچساران با استفاده از مدل CIPP پژوهشی در سال ۱۳۹۴ به مرحله اجرا درآمد. در این مدل، عملکرد سیستم بر حسب چهار بعد زمینهای (CONTEXT)، بعد درونداد (INPUT)، بعد فرآیند (PROSESS ) و بعد نتایج اجرا (PRODUCT) تحت بررسی و تجزیهوتحلیل قرار گرفت، جامعه آماری این پژوهشی شامل کارکنان شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران از مدیران، روسای ادارات ، کارشناسان و کارکنان ارکان ثالث به تعداد ۷۵۰۰ نفر با روش تصادفی ساده به منظور آزمون فرضیه های فوق، پرسشنامه های تحقیق به ۴۰۰ نفر توزیع و در مجموع ۳۷۲ پرسشنامه دریافتی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. روش آماری در تجزیه و تحلیل داده ها استفاده از آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرمافزار SPSS میباشد. در این پژوهش شاخص های بحرانی در نگهداری و ارتقاء سیستم شناسایی شده و راهکارهایی جهت برطرف نمودن مشکلات سیستم در اختیار مدیران وروسای ادارات قرار گرفت. نتایج تجزیه و تحلیل آماری نشان داد که در بعد درونداد شاخصهای، تدوین و برنامه های اجرایی و عملیاتی، تامین منابع مالی و انگیزشی، ساختار و شرح وظایف منابع انسانی و در بعد فرآیند شاخص های ارزیابی عملکرد سیستم و شاخص بهبود مداوم در سطح ۰۵/۰ اختلاف معنی داری را نشان ندادند. لذا وضعیت این شاخصها در عوامل موثر در نگهداری و ارتقاء سیستمهای مدیریت یکپارچه شرکت بهرد برداری نفت و گاز گچساران نامطلوب بوداد واز شاخص های بحرانی این تحقیق شناسایی شده است

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله