خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

شناسایی عوامل مؤثر بر بهره وری کارکنان

در جهان در حال توسعه كنوني، كوشش جهت افزايش بهره وري به معناي استفاده بهينه از منابع موجود با حداكثر بازدهي و حداقل ضايعات با داشتن كيفيت است. در اين راستا شناخت عوامل موثر بر بهره وري از شرايط لازم و ضروري به نظر مي رسد. تلاش براي بهبود و استفاده موثر و كارآمد از منابع گوناگون چون نيروي انساني، سرمايه، مواد، انرژي و اطلاعات، هدف تمامي مديران سازمانهاي اقتصادي و واحدهاي توليدي صنعتي و موسسات خدماتي مي باشد. امروزه شرط بقاي هرسيستم سازماني بذل توجه عميق و كافي به نيروهاي انساني موجود خود و تلاش در جهت خلق ارزشي تحت عنوان “كارمندان ارزشمند ترين دارائي ما هستند” مي باشد. بنابراين ساده ترين و موفق ترين راه افزايش استفاده مطلوب و بهينه از عامل استراتژيكي بنام منابع انساني، آزاد سازي نيروهاي نهفته آن در جهت نيل به اهداف و مقاصد سازماني مي باشد. …………….

فهرست مطالب 

۲-۱)مقدمه و تاریخچه بهره وری.. ۳

۲-۲)معنای لغوی و تعاریف بهره وری: ۴

۲-۳)مقیاس های بهره وری فردی،گروهی،سازمانی و ملی: ۸

۲-۴)اهداف بهره وری در سازمان: ۸

۲-۵)بهره وری نیروی انسانی: ۸

۲-۶) عوامل کلیدی در بهره وری کارکنان. ۹

۲-۷)نقش نیروی انسانی در بهره وری: ۱۲

۲-۸) عوامل اصلی اداره و رهبری انگیزش کارکنان: ۱۲

۲-۹)روابط مدیریت و کارکنان برای بهبود بهره وری: ۱۳

۲-۱۰)فضای روانی و بهره وری در سازمان: ۱۵

۲-۱۱)عوامل موثر در بهره وری: ۲۳

۲-۱۲)شاخص های نظریه اسپیرمن.. ۲۳

۲-۱۴)چارچوب اندازه گیری بهره وری: ۲۴

۲-۱۶)عوامل موثر در پایین بودن بهره وری نیروی انسانی: ۳۶

۲-۱۷)نقش نیروی انسانی کارا در بهره وری بانک ها ۳۷

۲-۱۸)دید گاه های در رابطه با بهره وری: ۳۸

۲-۱-۱۹) معیارهای بهرهوری: ۳۹

بخش دوم: پیشینه تحقیق.. ۴۰

۲-۲-۳)مدل موري اينسورث و نيويل اسميت: ۴۱

۲-۲-۵)عوامل موثر بهره وري در ژاپن: ۴۲

۲-۲-۶)مدل سازمان بين المللي كار: ۴۲

۲-۲-۷)مدل سومانث: ۴۳

۲-۲-۸)مدل هر شاور و راش: ۴۳

۲-۲-۹)استراتژي استوارت: ۴۳

۲-۲-۱۰)مدل تحليلي بهبود بهره وري (APIM): 44

۲-۲-۱۱)الگوريتم مدل تحليلي بهبود بهره وري: ۴۴

۲-۲-۱۲)چهارده عامل براي بهبود بره وري: ۴۴

۲-۲-۱۳)مدل مناباماس… ۴۵

۲-۲-۱۴)تحقیقات انجام گرفته در خارج کشور: ۴۸

۲-۲-۱۵) تحقیقات انجام گرفته در داخل کشور. ۴۹

منابع. ۵۰

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله