خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

شناسایی عوامل مؤثر در مدیریت بحران شهری

شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر در مدیریت بحران شهری در برابر بلایای طبیعی

(مطالعه موردی سازمان های مرتبط با بحران شهر ل )

 

 

چکیده

 

هدف از اين مقاله، به كار گيري اصول مديريتي لازم براي كاهش آسيب پذيري شهرها و دستيابي به اولويت هاي عوامل مؤثر در مديريت بحران شهري در سازمان هاي مرتبط با بحران شهر ل  می باشد. روش تحقيق از نوع روش تحقيق توصيفي پيمايشي مي‌باشد. قلمرو مكاني اين پژوهش شهر ل  مي باشد ، حجم نمونه سازمان های مرتبط با بحران اين شهر و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه می باشد که روایایی آن توسط اساتید و پايايي پرسشنامه با توجه به اينکه ضريب آلفای کرونباخ برابر۸۰۴/۰ به تأييد رسيد. روش‌های مورد استفاده برای تجزيه و تحليل  از آزمون tاستیودنت و آزمون فریدمن استفاده شده است. 

نتایج تحقیق نشان داد هرشش عامل وجود نظام ذخيره سازي براي مديريت پشتيباني امداد، تجهيزات تخصصي و وجود ساختار تشكيلات، وجود نيروي انساني متخصص، وجود نظام اطلاع رساني،  اثربخشي عمليات و نظام اطلاع رساني براي ساكنين و وجود زيرساختها و تأسيسات ارتباطي از عوامل مؤثر در مدیریت بحران شهری در برابر بلایای طبیعی شهر ل  می باشند و وجود زيرساختها و تأسيسات ارتباطي بالاترین رتبه و  عامل اثربخشي عمليات و نظام اطلاع رساني براي ساكنين  پایینترین رتبه را دارد.

 

کلمات کلیدی: مدیریت، بحران، مدیریت بحران

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله