خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

شناسایی عوامل موثر بر گسترش خوشه صنعتی گردشگری

پژوهش حاضر، در ۷۱ صفحه با بهره گیری از منابع دقیق به بررسی عوامل موثر بر گسترش خوشه صنعتی گردشگری و مدل های مرتبط با آن پرداخته است.

شرايط امروز تجارت نشان از جهاني شدن آن دارد، فرآيندي كه منجر به حضور و رقابت تنگاتنگ ظرفيت­های مختلف تجاري شده است. تجارت، حلقه پيوند اقتصاد بين المللي و اقتصاد ملي است و در بسياري از موارد زمينه ساز مناسبات دوستانه و صميمي ميان كشورها بوده است. گردشگري يكي از زمينه­های تجارت ملي و بين المللي است كه طي ۵۰ سال گذشته اهميتي بسيار چشم­گیر يافته است به­طوری که در سال ۲۰۰۷ معادل ۳/۱۰درصد و در سال ۲۰۰۹ حدود ۹/۱۰ درصد از تولید ناخاص ملی جهان را بخود اختصاص داده است (ضرغام و حاجی محمدامینی، ۱۳۹۰).

خوشه گردشگری به مجموعه­ای از واحدهاي كسب و كار گردشگري اطلاق می­شود كه در يك منطقه جغرافيايي متمركز شده، داراي روابط همكاري تخصصي بوده و از چالش­ها و فرصت­های مشترك برخوردارند. عموماً خوشه­ها تعداد زيادي از واحدهاي گردشگري خرد، متوسط و حتي بزرگ را در بر می­گیرند كه از نظر جغرافيايي می­توانند در سطح روستا، شهر و يا شهرستان پراكنده باشند (منصوري، ۱۳۸۷).

به طورکلی مشخصه­های اصلی خوشه گردشگری، تمرکز جغرافیایی و بخشی، همکاری در ارائه خدمات مکمل برای گردشگر و چالش­ها و فرصت­های مشترک است (Santos, 2008).

پژوهشی توسط نامهیون کیم و بروس ویکز در سال ۲۰۱۰ با عنوان بازاندیشی مدل­های توسعه خوشه گردشگری برای رقابت جهانی انجام شد. هدف از این مقاله پیشنهاد یک مدل توسعه خوشه گردشگری برای رقابت جهانی می­باشد. نقصانی در مدل­های رقابتی خوشه گردشگری نشان داده شده است، این مدل به تازگی پیشنهاد شده است که سه موضوع کلیدی را دربرمی­گیرد: نقش شرکت­های بزرگ چند ملیتی در توسعه خوشه گردشگری، اتصال بین بازیگران خوشه، و جدایی بازیگران خوشه. این مقاله در حال حاضر مدل توسعه گردشگری را برای رقابت بهتر جهانی گسترش می­دهد.

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله