خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثربرکارایی شرکت های

مقاله شناسایی و رتبه بندی عوامل موثربرکارایی شرکت های هواپیمایی ایران بااستفاده ازرویکرد تصمیم گیری چندمعیاره فازی

اولين کنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مديريت،حسابداري و اقتصاد۱۳۹۵

چکیده مقاله:

نظر به اینکه میزان شناخت از کارایی یک مجموعه نقش مهمی را در برنامه ریزی و موفقیت آینده آن مجموعه بر عهده دارد، تا کنون پژوهشهای زیادی در رابطه با موضوع پر اهمیت کارایی در سازمان ها و بنگاه های تجاری در کل جهان انجام شده است. بدیهی است که اولین گام جهت اندازهگیری میزان کارایی هر سازمان، شناخت عوامل موثر بر کارایی آن میباشد که نهایتا منجر به شناخت نهادهها و ستاده ها می گردد. هدف این پژوهش شناسایی ورودی ها و خروجی های مناسب جهت اندازهگیری کارایی شرکت های هواپیمایی ایران است. این شرکت ها سازمان هایی هستند که وظیفه حمل مسافر و بار را بر عهده دارند. در این پژوهشی برای نخستین بار در ایران با استفاده از رویکرد تصمیم گیری چندمعیاره فازی به این موضوع پرداخته شده است. نخست با استفاده از ادبیات موجود عوامل موثر شناسایی و سپس با نظر خبرگان و متخصصان حوزه ی هوانوردی شامل خلبانان و مهندسین شاخص های ورودی و خروجی اثرگذار بر کارایی، مناسب با وضعیت موجود بازتعریف شدهاند. بدین منظور پرسشنامه ای حاوی ۱۲ سوال به عنوان شاخص های ورودی و ۷ سوال تحت عنوان شاخص – های خروجی تدوین گردید که طی ۲ مرحله غربالگری، با استفاده از دلفی فازی در نهایت ۰ شاخص ورودی در ۳ گروه و ۳ شاخص خروجی در ۲ گروه استخراج گردید. جهت وزن دهی شاخص های ورودی از روش مقایسات زوجی استفاده شد. یافته ها نشان دادند که مهمترین عامل تاثیرگذار بر کارایی شرکت های هواپیمایی کیفیت هواپیما است.

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله